Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:257 (2006-2007)
Innlevert: 28.11.2006
Sendt: 28.11.2006
Besvart: 05.12.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvilket materiale og hvilke kalkyler er lagt til grunn når støttenivået for vindkraft, vannkraft og biokraft er fastsatt?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 11 (2006-2007) legger Regjeringen opp til et differensiert støttenivå for ulike typer fornybar energiproduksjon. Begrunnelsen er at det er stor forskjell på kostnadsnivået mellom de ulike teknologiene. Det gies 4 øre/kWh i støtte til vannkraft, 8 øre/kWh i støtte til vindkraft og 10 øre/kWh i støtte til biokraft og umodne teknologier. Det gis i stortingsmeldingen ingen redegjørelse for hvordan man har kommet fram til støttebeløpene til ulike typer fornybar energiproduksjon. Det redegjøres heller ikke for sammenhengen mellom støttebeløpene og de forventningene man har når det gjelder de mengder fornybar energiproduksjon satsingen skal utløse.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Utformingen av støtteordningen bygger på ulike vurderinger. For det første foreligger det et grunnlagsmateriale fra NVE og eksterne konsulenter. Dette materialet er i tråd med vanlig praksis gjort offentlig etter at støtteordningen ble lagt fram. Olje- og energidepartementet har i arbeidet med utformingen av ordningen også hatt møter med, og fått innspill fra, ulike bransjeaktører og interesseorganisasjoner. Deler av dette materialet gjelder forretningsforhold av konkurransemessig betydning og er unntatt offentlighet.

Utover dette er vurderingene basert på generell kompetanse om forholdene i kraftmarkedet. Samlet har dette dannet grunnlag for utformingen av støtteordningen og nivået på støtten til de ulike teknologiene. Ordningen er langsiktig og gir produsentene forutsigbare rammevilkår som legger godt til rette for investeringer i ny produksjon.