Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:260 (2006-2007)
Innlevert: 29.11.2006
Sendt: 29.11.2006
Besvart: 04.12.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvordan har statsråden og Regjeringen tenkt å følge opp justiskomiteens anmodning om å sikre mannlige prostituertes og mannlige ofre for menneskehandel sine interesser på en langt bedre måte enn tilfellet er i dag?

Begrunnelse

I pakt med den bekymringen som undertegnede har tatt opp tidligere ble det i NRK 28. november opplyst om at det til kontoret til "African youth in Norway" har møtt opp flere unge afrikanske gutter som forteller at de har vært utsatt for menneskehandel og at det skjer en aktiv rekruttering til sex-markedet. Reaksjonene på dette er som vanlig preget av at offentlige myndigheter enten "ikke kjenner til dette", "trenger mer informasjon" og at "dette er vanskelig å få oversikt over". Min påstand er at dette viser grunnfestede holdninger hvor gutter og menn blir diskriminert i debatten om overgrep og prostitusjon grunnet manglende interesse for disses situasjon fra både offentlige myndigheter og sentrale aktører på likestillingsområdet. Gledelig nok har justiskomiteen 28. november gitt tilslutning til følgende anmodning i forbindelse med behandlingen av Dokument nr. 8:86 (2005-2006) om forslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, May-Helen Molvær Grimstad, Bjørg Tørresdal og Åse Gunhild Woie Duesund om tiltak mot menneskehandel:

"Komiteen anmoder også Regjeringen om å utvide fokuset i prostitusjonsarbeidet til i større grad enn i dag også å dreie seg om mannlige prostituertes situasjon og behov. Komiteen har merket seg at tallene for antallet gutteprostituerte kan være betydelig høyere enn det tilsvarende tallet for jenter midt i tenårene. Komiteen viser videre til at det er svært lite forskning knyttet til prostitusjon utført av gutter og menn og at det etablerte hjelpeapparat er enda dårligere utbygd enn det er for kvinnelige prostituerte."

Innstillingen i denne saken kommer til behandling i plenum om kort tid, men i forkant av debatten ser jeg det som svært nyttig at Regjeringen avklarer på hvilken måte man ser for seg at denne anmodningen konkret skal følges opp.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er et overordnet mål for Regjeringen å bekjempe alle former for menneskehandel. Regjeringen vil følge opp dette gjennom den nye handlingsplanen mot menneskehandel som legges frem med det første.

Handlingsplanen legger til rette for en koordinert og samlet innsats for å stoppe handelen med mennesker og sikre alle ofre bistand og beskyttelse. Handlingsplanen er utarbeidet i et bredt samarbeid mellom berørte departementer.

Menneskehandel for utnyttelse i prostitusjon er det dominerende felt i handlingsplanen, og hittil er virkeligheten i Norge at det først og fremst er avdekket handel med kvinner og unge jenter. Regjeringen er imidlertid kjent med at virkeligheten forandrer seg raskt innen menneskehandel. Dette er en av årsakene til den sterke fokuseringen vi ønsker på området.

Barn som ofre for menneskehandel, jenter så vel som gutter, har særskilte behov for beskyttelse og bistand, og regjeringen vil derfor legge særlig vekt på å styrke innsatsen for denne gruppen.

Gutteprostituerte vil følgelig omfattes av en rekke av tiltakene i den nye handlingsplanen. Blant annet vil man styrke den oppsøkende virksomheten i prostitusjonsmiljøene i Oslo og andre aktuelle steder. Barnevern og andre relevante hjelpetjenester vil omfattes av videreføringen av opplæringstilbud om barn som er utsatt for menneskehandel.

Tiltak for å begrense rekruttering og etterspørsel vil være egnet til å bedre situasjonen også for mannlige ofre for menneskehandel.

For å sikre at vi fanger opp alle grupper av ofre vil det bli stimulert til bred forskning på menneskehandel.

Jeg føler meg trygg på at tiltakene som iverksettes ut fra handlingsplanen er egnet til å sikre også mannlige ofre for menneskehandel.