Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:269 (2006-2007)
Innlevert: 30.11.2006
Sendt: 30.11.2006
Besvart: 07.12.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Mener statsråden det er nødvendig med en tettere oppfølging fra Medietilsynets side i forbindelse med overgang til digitale plattformer for TV-distribusjon, ville det eksempelvis være mulig å innføre en godkjenningsordning der distributøren dokumenterte at de nye teknologiske løsningene gav tilfredsstillende løsninger for de krav konsesjonene stiller?

Begrunnelse

I forbindelse med kabel-TV-selskapenes overgang til digital plattform har det fra flere hold kommet meldinger om misnøye med programtilbudene etter at nye dekodere er installert. Senest i forbindelse med "Gets" distribusjon på Romerike. Ved dette siste tilfellet er situasjonen at selskapet ikke lenger distribuerer lokal-TV-stasjonen, TV-Romerike. Så vidt vites strider dette mot Kringkastingslovens "must carry"-bestemmelser. Jeg antar at saker som dette, altså der konsesjonskravene ikke er oppfylt, er et anliggende for Medietilsynet. Ut fra de henvendelser som har kommet, og de presseoppslag som har vært, virker det som om tilsynet ikke har faste rutiner for hvordan disse sakene håndteres. Dersom nye dekodere som i dette tilfellet ikke holder tilstrekkelig teknisk standard, viser dette konkrete eksempelet at det kan ta tid, og med uvisst resultat, å få distribusjonen til å fungere tilfredsstillende. I tilfeller som dette ville det etter min oppfatning ikke være et urimelig krav å stille at utstyret var godkjent på forhånd, og at tilstrekkelig kapasitet var dokumentert.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Medietilsynet opplyser at det siste uke har mottatt flere henvendelser om liknende spørsmål fra ulike lokal-tv-selskaper og Norsk Forbund for Lokal-tv (NFL), og at samtlige henvendelser gjelder kabel-tv-distributøren Get. Medietilsynet vil foreta en nærmere undersøkelse av de faktiske forhold i saken for å vurdere om kringkastingslovens regler om formidlingsplikt er overholdt. Ifølge Medietilsynet vil de ta kontakt med kabelselskapet Get og de berørte lokal-tv-selskapene med det aller første for å få klarlagt sakens faktiske sider. Etter de opplysninger departementet har fått fra Get, er årsaken til at TV-Romerike ikke distribueres digitalt, at lokal-tv-stasjonen bare sender ut analoge signaler.

Medietilsynet kan først ta stilling til om det foreligger brudd på regelverket etter at sakens faktum er undersøkt nærmere, og de berørte parter er gitt anledning til å uttale seg. Utgangspunktet for vurderingen synes imidlertid klart. Kringkastingsforskriften fastsetter at kabeleier har plikt til å formidle bakkesendt allment lokalfjernsyn med konsesjon. Formidlingsplikten innebærer at kabelselskapene må sørge for at lokal-TV-sendingene kommer frem til og kan mottas av abonnentene. Dette gjelder på samme måte ved overgang til digital distribusjon.

De godkjenningsordninger som tidligere gjaldt på området, er i det vesentlige opphevet. Det fremgår av kringkastingsloven at videresending av kringkasting i kabel kan skje uten konsesjon. Ekomregelverket stiller visse tekniske kvalitetskrav til nettene for formidling av kringkasting. Dette er krav av mer generell karakter.

Reglene om formidlingsplikt er utformet med sikte på å regulere den type spørsmål det her er tale om. Det synes derfor ikke å være behov for noen ytterligere regulering, som for eksempel forhåndsgodkjenning av distributørenes tekniske løsninger.