Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:270 (2006-2007)
Innlevert: 30.11.2006
Sendt: 01.12.2006
Besvart: 11.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Etter det undertegnede er kjent med vil Avinors takstregulativ bli endret fra og med 1. januar 2007. Dette kan komme til å ramme Haugesund, Molde, Kristiansund, Evenes og Lakselv spesielt. Konsernledelsen i Avinor skal være innstilt på at 90 pst.-rabatten for ovennevnte lufthavner, omtalt i regulativets § 2-2 nest siste avsnitt, vil bli avviklet.
Vil samferdselsministeren se på mulighetene for å videreføre dagens ordning, eventuelt kompensere for dette?

Begrunnelse

Dagens ordning skal etter det vi kjenner til ikke være problematisk i forhold til EUs regelverk ettersom man er i kategori D som er under 1 mill. pax.
For å sikre at ikke midler til trafikkutvikling anvendes på en måte som kan oppfattes som konkurransebegrensende har EU-kommisjonen etablert et omfattende regelverk som styrer virkemidler og deres bruk. Lufthavnene er delt opp i A, B, C og D kategorier, etter antallet passasjerer. For kategori D som er "Small Regional Airports" med mindre enn 1 mill. pax årlig kan de her nevnte former for drahjelp anvendes ganske fritt. Dette bekreftes av advokat Hugh O'Donovan som er en av Europas fremste eksperter innen dette spesielle fagområdet. Det anbefales allikevel at man informerer Kommisjonen om eventuelle avtaler som inngås mellom lufthavner og flyselskap.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Generelt om statsstøtteretningslinjene

Ved beslutning av 20. desember 2005 ble EUs retningslinjer av 6. september 2005 om "finansiering av lufthavner og støtte til etablering av nye flyruter fra regionale lufthavner" besluttet tatt inn som et nytt kapittel 30A i ESAs retningslinjer for statsstøtte. Norge har plikt til å etterleve retningslinjene fra 1. juni 2007.

Den kategoriseringen av lufthavner som gjengis i begrunnelsen for spørsmålet er etter det vi forstår sammenfallende med den listen som fremgår av pkt. (7) i retningslinjene.

Pkt. 30A5 i retningslinjene regulerer økonomisk støtte til flyselskaper (i motsetning til flyplassene) - nærmere bestemt støtte til etablering av nye ruter ("start-up aid"). I pkt. (61)-(67) gir retningslinjene en begrunnelse for hvorfor offentlig støtte til etablering av nye ruter fra regionale lufthavner bør aksepteres. Men dermed er det ikke helt fritt frem. I pkt. (70) er det listet opp en rekke vilkår som må tilfredsstilles for at slik støtte skal kunne aksepteres ("the Authority may approve such aid if it fulfils the following conditions").

Forholdet til 90 pst.-regelen

Etter § 2-2 nest siste ledd i takstregulativet (90 pst.-regelen) må to vilkår foreligge for at et selskap skal ha krav på rabatt: For det første må flygningen gå fra en av de lufthavnene som er nevnt i bestemmelsen. For det andre må neste landing være på en utenlandsk landingsplass.

Det er ingen tvil om at alle de seks lufthavnene som er omfattet av § 2-2 nest siste ledd er å regne som regionale lufthavner i overensstemmelse med retningslinjenes pkt. (70) bokstav (b) og pkt. (7). Mange andre norske lufthavner tilfredsstiller også dette kravet.

Derimot er det vanskeligere med kravet i retningslinjenes pkt. (70) bokstav (c) om at støtten må gå til etablering av en ny rute. Dette kravet henger sammen med pkt. (70) bokstav (f) som krever at støtten som hovedregel ikke må ytes i mer enn tre år. For ruter som etableres fra lufthavner i "områder der levestandarden er unormalt lav, eller der det er alvorlig underbeskjeftigelse" (EØS-avtalen artikkel 61 (3) (a)) kan støtte likevel gis i inntil fem år. Allerede dette er tilstrekkelig til å si at takstregulativet § 2-2 nest siste ledd ikke kan videreføres med det innholdet den har nå.

I tillegg følger det av pkt. (70) blant annet at støtten må være avtagende - "degressiv" -(bokstav (d) og (f)), ruten må være levedyktig på lang sikt uten offentlig støtte (bokstav (d) og dette må underbygges med en forretningsplan som legges frem for et offentlig organ (bokstav (i). På den annen side er det også tillatt andre former for støtte enn det som følger av dagens takstregulativ. For eksempel kan det gis støtte til markedsføringsutgifter (bokstav (e)), og støtten kan i perioder utgjøre opptil 50 pst. av de etableringskostnadene selskapet har (bokstav (f)).

Videreføring av rabattordningen?

Redegjørelsen ovenfor viser at det er fullt mulig å ha støtteordninger for ruter som går fra regionale lufthavner, og jeg er innstilt på at vi bør nyttiggjøre oss denne muligheten.

Samferdselsdepartementet arbeider nå med ferdigstilling av takstregulativet for Avinor AS for 2007, og vil som en del av dette arbeidet vurdere hvordan ordningen bør utformes.