Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:276 (2006-2007)
Innlevert: 01.12.2006
Sendt: 01.12.2006
Besvart: 11.12.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden forvisse Stortinget om at det opprettes minimum 5 stillinger ved POD under disse forutsetninger?

Begrunnelse

I etterkant av TV2s avsløringer av forholdene i vekterbransjen lovte justiskomiteens leder på vegne av regjeringspartiene at man søker å opprette de minimum 5 stillingene som Stortinget forutsatte ved behandlingen av vaktvirksomhetsloven for over 5 år siden. To viktige forutsetninger må avklares for at Stortingets intensjoner skal bli fulgt opp:

1. Stillingene må være politiinspektører (rekruttert fra tjenestemannssiden)
2. Plasseres sentralt i Politidirektoratet.

Personellet som skal bekle disse stillingene må kjenne lovverket og vaktbransjen meget godt. De må kunne virke som mentorer og foreta grundig opplæring av de tjenestemenn og kvinner som skal arbeide med godkjenning og kontroll av vaktselskaper ute i politidistriktene. De må også kunne delta i kontroller sammen med de lokale tjenestemenn og kvinner, for å kunne holde seg oppdatert om utviklingen innen bransjen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ervervsmessig vaktvirksomhet reguleres av lov 5. januar 2001 nr. 1. Politiet er godkjenningsmyndighet og fører kontroll med vaktvirksomheten. Det kan opplyses at Politidirektoratet den 10. mai i år utga et nytt rundskriv 2006/2008 om politiets saksbehandling og kontroll med vaktselskaper. Det er også utarbeidet et nytt søknadsskjema som skal nyttes.

Når det gjelder ressursbruken i politidistriktene, kan det vises til mitt svar 22. november 2006 til stortingsrepresentant Ellingsen der det ble opplyst at det ikke er øremerket 5 stillinger til politiets kontrollinnsats. Det ble i den forbindelse også vist til brev fra tidligere justisminister Dørum til stortingsrepresentant Ellingsen 5. september 2005 hvor dette er omhandlet. I sistnevnte brev ble det bl.a. opplyst at det ikke er tatt sikte på å øremerke disse stillingene sentralt i Politidirektoratet.

Med den styring som skjer av politiet og de fleste øvrige statlige etater, blir stillinger i liten grad øremerket. Politidirektoratets oppfølging av vaktvirksomhetsloven og det videre oppfølgingsansvar som er pålagt politiet, er blitt utført ved at arbeidet på vanlig måte har blitt prioritert innenfor Politidirektoratets og politidistriktenes ordinære budsjett. Med de nye retningslinjene som er utarbeidet, har jeg også tillit til at politiet prioriterer dette arbeidet.

Avslutningsvis vil jeg vise til St.prp. nr. 1 (2006-2007) hvor det framgår at Justisdepartementet er i gang med å foreta en gjennomgang av lovverket som regulerer private vaktselskaper for bl.a. å vurdere om gjeldende regelverk er tilstrekkelig for å sikre nødvendig kvalitet og kontroll av vekterbransjen.