Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:278 (2006-2007)
Innlevert: 01.12.2006
Sendt: 04.12.2006
Besvart: 11.12.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det har i mange år vært sterkt fokus på behovet for å utvikle alternative inntekter på norske gårder. Utmarksnæringen representerer en slik mulighet. Utmarksnæring defineres imidlertid ikke som "stedbunden næring" i plan- og bygningsloven og dette skaper en rekke problemer for mange innen landbruket når de skal investere i infrastruktur som hytter etc.
Vil landbruksministeren ta et initiativ overfor miljøvernministeren, slik at en kan få utmarksnæring inn under næringsbegrepet i plan- og bygningsloven?

Begrunnelse

Det er viktig for landbruket å kunne utvikle hele sitt ressursgrunnlag. Utmarksbaserte næringsmuligheter blir stadig viktigere i dette bildet. Det er en rekke eksempler på at det å bygge "skogshusvær" er uproblematisk, mens det å bygge hytter som en del av infrastrukturen for å utvikle utmarkspotensialet er et problem.
Dette fører til kreativitet og det gjør at næringsutviklere ikke åpent kan tilkjennegi sine intensjoner når man søker om utbyggingstillatelser. I tillegg begrenser det sterkt handlingsrommet de som ønsker å satse kommersielt innen dette segmentet har. Det er åpenbart uheldig at når alt fra Landbruksdepartementet til Innovasjon Norge øver påtrykk for at grunneiere skal utvikle alternative næringsmuligheter, så stanses initiativ pga. en definisjon og paragraf i plan- og bygningsloven.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Spørsmålet gjelder plan- og bygningsloven og utvikling av utmarksnæring i tilknytning til landbruket.

Satsing på utmarksbaserte næringer og annen næringsutvikling i tilknytning til jordbruk og skogbruk har i lengre tid stått sentralt i landbrukspolitikken. Dette er en utvikling jeg ønsker å støtte opp om. For å opprettholde bosetting og næringsliv i bygdene ser jeg det som viktig å stimulere til å ta i bruk hele gårdens ressurser.

Utmarksnæring kan være så mangt, og kan medføre et ønske om endret bruk eller oppføring av nye bygninger eller andre anlegg. I så fall kommer regler i plan- og bygningsloven til anvendelse. Som landbruksminister er jeg opptatt av at regelverket er innrettet slik at det ivaretar næringsutøvernes interesser. Samtidig må vi sørge for at de miljøverdier og opplevelseskvaliteter som er mye av basisen for utmarksnæringen ikke forringes som følge av landbrukets egen aktivitet.

Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet har utgitt en felles veileder for å legge bedre til rette for god bruk av plan- og bygningsloven i forhold til utvikling av tilleggsnæringer. Veilederen (T-1443 "Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss") ble utgitt i 2005, og retter seg mot kommunene som planmyndighet. Hensikten er først og fremst å motivere kommunene til å legge til rette for landbrukstilknyttet virksomhet, veilede om hvordan dette kan gjøres samt å gi en oppdatert oversikt over hvilke tiltak som inngår i landbruksbegrepet i plan- og bygningsloven, herunder kriterier for kommunens vurdering av dette spørsmålet. Veilederen er blitt godt mottatt og brukes aktivt av kommuner og regionale myndigheter.

Veilederen oppfordrer kommunene til å planlegge for tilleggsnæringer, for eksempel i form av å utarbeide bestemmelser i tilknytning til landbruks-, natur- og friluftsområder i kommuneplanens arealdel. Via slike bestemmelser kan det åpnes for bygging av spredt ervervsbebyggelse, for eksempel utleiehytter for utmarksnæring.

Jeg viser også til at Stortinget ved behandlingen av St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand har gitt klare føringer for kommunenes planlegging og utbygging av fritidsbebyggelse. Det å kreve gode planer som grunnlag for utbygging i utmark er trolig et fornuftig grep med sikte på å sikre en fornuftig utbygging med langsiktige positive ringvirkninger for lokalsamfunnene.

For øvrig pågår et arbeid med å følge opp planlovutvalgets innstilling med forslag til nye planbestemmelser i plan- og bygningsloven Regjeringen planlegger å legge fram en odelstingsproposisjon i løpet av 2007 med forslag til nye planbestemmelser i plan- og bygningsloven. I denne forbindelse er jeg opptatt av det behovet landbruket har for å utnytte utmarka som en ressurs i næringsutviklingsøyemed.