Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:281 (2006-2007)
Innlevert: 01.12.2006
Sendt: 04.12.2006
Besvart: 12.12.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): De siste ukene har det blitt fremlagt flere konkrete prosjekter/søknader for bygging av både gasskraftverk og kullkraftverk. De fleste av disse prosjektene legger til grunn CO2-håndtering, i tråd med Regjeringens ønsker, og er lokalisert i regioner hvor kraftbehovet er stort.
Hva konkret gjør Regjeringen for å bidra til at prosjektene realiseres snarest, og legger Regjeringen til grunn at det prinsipielt sett skal være like rammebetingelser for slike kraftprosjekter?

Begrunnelse

Undertegnede er selvsagt innforstått med at konsesjonsbehandling må ivareta lokale hensyn, men de prinsipielle tilnærminger i forhold til utslippskrav, støtteordninger etc. bør være like for alle, ref: Mongstad-beslutningen.
Det vises til "nye" gasskraftprosjekter på Slagentangen og Fræna samt etablerte prosjekter på Tjeldbergodden, Grenland etc., samt kullkraftprosjektene på Vestlandet.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen har siden den tiltrådte hatt stor fokus på arbeidet med å redusere sårbarheten i den norske kraftforsyningen. Et viktig tiltak er å legge til rette for ulike typer ny kraftproduksjon.

Det har blitt presentert planer for en rekke ulike gasskraftprosjekter i Norge. Prosjektene varierer i modningsgrad, størrelse og geografisk plassering. Prosjektene har også ulike teknologiløsninger, enkelte er basert på CO2-håndtering.

Regjeringen arbeider for å legge forholdene best mulig til rette for realisering av nye gasskraftprosjekter, samtidig som det arbeides med gode teknologiløsninger for håndteringen av CO2. Den siste tiden har Regjeringen inngått en avtale med Statoil om realisering av CO2-håndtering ved det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad i to steg. I steg 1 går staten og Statoil sammen om å etablere et teknologiselskap/partnerskap som skal teste ulike teknologiløsninger for CO2-håndtering. Et klart mål for teknologutviklingssamarbeidet på Mongstad og med kvalifisering og utvikling av fangstteknologien er å redusere kostnadene ved fangst av CO2 fra gasskraftverk. Ved å bidra til å redusere kostnadene og for CO2-håndteringsteknologi, har staten gjort et betydelig bidrag til andre fremtidige CO2-håndteringsprosjekter i Norge og internasjonalt. Videre har Industrikraft Midt-Norge fått forlengelse av sin konsesjon for bygging av et gasskraftverk på Skogn. Av de konsesjoner som tidligere er blitt gitt, er det bare gasskraftverkene på Kårstø og på Snøhvit som er under bygging.

For å få realisert flere gasskraftprosjekter i områder med stort kraftunderskudd er jeg derfor i dialog med ulike aktører i kraftbransjen. Denne dialogen pågår fortsatt og det er derfor for tidlig å konkludere hvilke konsekvenser dette bør få for den videre utformingen av politikken på dette området.

Jeg er også kjent med at det arbeides med løsninger for kullkraftverk, blant annet knyttet til utvikling av ny teknologi for CO2-håndtering. Per i dag har disse planene imidlertid ikke kommet så langt at det er fremmet konkrete søknader til konsesjonsmyndighetene. Det er derfor for tidlig å gjøre en vurdering av mulighetene for kullkraft basert på slik teknologi i Norge. Regjeringen følger imidlertid utviklingen på området.