Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:279 (2006-2007)
Innlevert: 01.12.2006
Sendt: 04.12.2006
Besvart: 11.12.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det er underskudd av storfekjøtt på det norske markedet og både importører og kjøpere av kjøtt ønsker at mulighetene for import økes.
Kan statsråden redegjøre for hvilke planer som foreligger for å øke importkvotene av storfekjøtt?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg vil først kort redegjøre om markedssituasjonen for storfekjøtt. Det har i 2006 vært store kvanta storfekjøtt på reguleringslager. Nå i november d.å. var det om lag 2 700 tonn storfekjøtt på reguleringslager. Prognoser utarbeidet i september i år viser en forventet underdekning på 400 tonn storfekjøtt i 2007. Prognosene bygger på anslag for norsk produksjon og forbruk samt utnyttelse av importkvotene i 2007. Varer på reguleringslager fra 2006 kan brukes til å dekke manglende balanse mellom løpende produksjon og forbruk av storfekjøtt i 2007. Dette tallmaterialet gir derfor ikke grunnlag for å øke importkvotene av storfekjøtt.

Med grunnlag i reduksjonen i antall melkekyr i norsk jordbruk de siste årene, har det vært hevdet at vi om noen år kan få et betydelig underskudd av norsk storfekjøtt. Tallene jeg har nevnt over, viser at vi nå har en rimelig markedsbalanse for storfe. Vi vil imidlertid følge utviklingen i kjøttproduksjonen nøye, både når det gjelder spesialisert kjøttfeproduksjon og besetninger med kombinert produksjon av melk og kjøtt. Jeg vil i denne sammenheng vise til at flere tiltak ved årets jordbruksoppgjør vil innebære en styrking av økonomien i storfeholdet. Jeg vil spesielt vise til det nye beitetilskuddet med en samlet bevilgning på 125 mill.kr. Når det gjelder framtidige tiltak, er dette blant de forhold som må vurderes opp mot jordbruksforhandlingene i 2007.

Jeg vil i det videre gå nærmere inn på forvaltningen av tollvernet for kjøtt. Den er i hovedsak basert på forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer og forskrift 20. juni 2006 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. Statens landbruksforvaltning (SLF) administrerer begge disse forskriftene.

Forskrift om administrative tollnedsettelser regulerer det generelle tollvernet for kjøtt. Dersom markedspris i to påfølgende uker noteres over øvre prisgrense i jordbruksavtalen, kan SLF i medhold av forskriften administrere ned de WTO-bundne tollsatsene for varer omfattet av målprissystemet. Slik generell tollnedsettelse kan også innrømmes for a) å holde markedsprisen som gjennomsnitt for året på nivå med målpris, b) for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser eller c) i perioden utenfor målprisperiode. Internasjonale kvoterettigheter skal utnyttes før eventuelle generelle tollnedsettelser kan innrømmes.

Dersom det skulle oppstå større underskudd av norskprodusert storfekjøtt, legger overnevnte forskrift til rette for økt import. Jeg vil understreke at dette innebærer at det ikke er nødvendig å øke importkvotene for å dekke et underskudd av storfekjøtt i Norge. Forskriften legger til rette for import av landbruksprodukter som supplement til norsk produksjon ut fra hensynet til forbrukere og næringsmiddelindustri, samtidig som den bidrar til å sikre avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon.

Forskriften om administrative tollnedsettelser ble endret med virkning fra 1. januar 2006, og det innebar noen endringer av tollvernet for kjøtt. Det hadde vært en underskuddsituasjon i markedet for storfekjøtt over noen år. SLF hadde følgelig administrert generelle tollnedsettelser i de aktuelle delene av året for å unngå at markedspris for året som helhet overskred jordbruksavtalens målpris. I 2004 etablerte derfor SLF en ny praksis i forhold til om tollnedsettelsene skal gjelde hele eller deler av tollvarenummer avhengig av hva markedet etterspør. Fra samme tid har SLF også dispensert fra kravet om at tollnedsettelse skal skje med samme relative nedsettelse for alle varenumre som omfattes av tollnedsettelsen. Disse endringene ble nedfelt i forskriften som trådte i kraft 1. januar 2006.

Innenfor rammen av importvernet administrerer SLF også importkvoter med reduserte tollsatser. Enkelte av kvotene er globale, det vil si åpne for import fra alle land. I tillegg finnes det blant annet særskilte GSP-kvoter for import fra utviklingsland og bilaterale tollkvoter, det vil si kvoter fra et bestemt land eller grupper av land som følge av inngåtte frihandelsavtaler. Størrelsen på importkvotene er regulert gjennom internasjonale avtaler og de administreres etter de forutsetninger som myndighetene har fastsatt i bestemmelser og forskrifter, jf. overnevnte regelverk.

WTO-kvoten for storfekjøtt er på totalt 1 084 tonn og den fordeles ved auksjon. Størrelsen på denne kvoten er fastsatt i forbindelse med de forrige WTO-forhandlingene. En eventuell endring vil således inngå i nye forhandlingsrunder og er ikke noe jeg kan kommentere ytterligere her. SLF har rapportert om stor interesse for kvotene for storfekjøtt. Under årets auksjon deltok 37 aktører i auksjonen for WTO-kvoten for storfekjøtt hvorav 18 fikk tildelt kvote.

Norge har etablert en generell GSP-ordning (Generalized System of Preferences). Den innebærer tollpreferanser for import av varer fra utviklingsland. Ordningen er et ensidig tiltak fra industrilandene for å bedre u-landenes markedsadgang. Preferansene varierer for ulike produkter fra 10 til 100 pst. reduksjon av tollsatsen ved import til Norge. Norske myndigheter har innvilget alle land som står på FNs offisielle liste over minst utviklede land (MUL) tollfri adgang for landbruksvarer.

For kjøtt deler Botswana og Namibia tollfri adgang for opptil 2 700 tonn storfekjøtt før sikkerhetsmekanismen kan iverksettes. Under en nylig inngått bilateral landbruksavtale har Norge i tillegg avtalefestet en tollfri storfekjøttkvote på 500 tonn for Botswana og Namibia, samtidig som dagens tollfrie markedsadgang på 2 700 tonn under GSP-systemet videreføres. Den nye kvoten på 500 tonn vil bli åpnet med virkning fra 1. januar 2007 og representerer som sådan en reell utvidelse av importkvotene for storfekjøtt.