Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:280 (2006-2007)
Innlevert: 01.12.2006
Sendt: 04.12.2006
Besvart: 08.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det er blitt innført et forbud mot at traktorer kan ha en hastighet som er høyere enn 40 km/t. Mange mindre næringsdrivende innen gartneribransjen, bygdeservice o.l. som er avhengige av traktorer i sitt arbeid mener at dette er uheldig. Det kan også stilles spørsmål ved trafikksikkerheten når traktorer forsinker trafikken.
Hvilken begrunnelse ligger til grunn for innføringen av et slikt forbud?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er ikke riktig at det er innført et slikt forbud. Med utviklingen av stadig større traktorer med blant annet høy konstruktiv hastighet, har det imidlertid av trafikksikkerhetshensyn vært nødvendig å justere førerkortkravene for enkelte kategorier traktorer for å sikre at førerne har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter.

Førerkortklasse T (traktor) var tidligere tilpasset den tradisjonelle landbrukstraktoren, hadde aldersgrense 16 år og ingen begrensninger i forhold til traktorens hastighet eller dimensjoner. Nye traktortyper har til dels helt nye bruksområder, har vesentlig økt maksimalhastighet og store dimensjoner. I lys av denne utviklingen mente Vegdirektoratet at de alminnelige førerkortkravene for traktor som nevnt over, ikke lenger var tilstrekkelige. I forbindelse med innføring av den nye føreropplæringen fra 2005 vedtok Vegdirektoratet derfor, etter en bred høring, å endre førerkortklasse T. Førerretten etter denne klassen er nå begrenset til traktorer med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t og tillatt samlet totalvekt på 25 000 kg for trekkvogn og tilhenger. Aldersgrensen på 16 år ble beholdt. Begrensningen i tillatt totalvekt faller bort etter to års erfaring, eller ved fylte 21 år.

Grensen ved 40 km/t ble valgt dels fordi de fleste tradisjonelle landbrukstraktorene da ville falle innenfor, og dels fordi den korresponderte med den såkalte EU-traktoren i EUs typegodkjenningsdirektiv for traktorer (2003/37/EF). Opprinnelig falt hurtigere traktorer helt utenfor dette direktivet, men er fra 1. juli 2005 tatt inn, med en egen betegnelse (T5). Traktorer er for øvrig uttrykkelig unntatt fra førerkortdirektivet (91/439/EØF) som for øvrig regulerer innholdet i førerkortklassene i EØS-området. Unntaket innebærer at vi nasjonalt kan stille krav om førerkortklasser som for øvrig omfattes av direktivet, for å kjøre visse typer traktorer.

For traktorer med konstruktiv hastighet over 40 km/t er de alminnelige reglene for opplæring, førerprøve og førerkortklasser, herunder særreglene for tilhenger, best egnet for å ivareta generelle trafikksikkerhetsmessige hensyn. Ikke minst fordi en stor del av bruksområdet for slike traktorer vil være på veg, med større fart og med mer last enn de tradisjonelle landsbrukstraktorene. For de største hurtiggående traktorene er det derfor fra 2005 krav om førerkortklasse C, og klasse CE dersom man skal trekke tilhenger over 750 kg tillatt totalvekt. For mindre dimensjoner kan det være tilstrekkelig med klasse B/BE eller C1/C1E. Disse traktorene er altså fortsatt lovlige, men førekortkravet er skjerpet.

Jeg understreker at overgangsreglene er omfattende. Alle som hadde ubegrenset førerett for traktor per 1. januar 2005, beholder denne retten. Dette gjelder personer med førerkort klasse T eller klasse B (eller høyere). Føreretten etter overgangsordningen er sikret gjennom forskriftsendring, og vil i tillegg bli påført som egen kode ved innbytte/fornying av førerkortet.

Endringene som beskrevet over er i samsvar med prinsippene i den nye føreropplæringen hvor kompetansekravene er særlig tilpasset de enkelte kjøretøykategoriers kompleksitet og skadepotensial. Særlig i lys av ulykker på veg hvor ungdom og traktorer med høy konstruktiv hastighet har vært involvert, ser jeg det som naturlig og nødvendig at skjerpede krav til førerkompetanse også må gjelde dem som vil kjøre traktorer som er sammenlignbare med andre tunge kjøretøyer når det gjelder hastighet og/eller last.