Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:283 (2006-2007)
Innlevert: 01.12.2006
Sendt: 04.12.2006
Besvart: 11.12.2006 av justisminister Knut Storberget

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Det har i Drammen kommune de siste månedene vært usikkerhet om hvem som egentlig kan tillate skjenking av alkohol. Bakgrunnen er at det tydeligvis hersker stor forvirring om hvem som har den suverene makt til å tillate en arrangør å arrangere en konsert med skjenketilbud til hvilke tider og til hvilken aldersgrense.
Mener statsråden at politiet kan overprøve de folkevalgtes ønsker om å ha konsert eller utested med skjenketilbud til myndige personer, og er det i så fall pga. politiet har for få ressurser?

Begrunnelse

Nattklubben XL ved Real Deal AS søkte august 2006 om tillatelse til å arrangere konsert i Drammenshallen. Beregnet til ca. 4 000 gjester. Hovedartisten var verdensberømte "DJ Tiësto", som bl.a. er kåret til verdens beste DJ. Arrangøren søkte kommunen og politiet om å arrangere dette frem til vanlig stengetid som er i Drammen (kl. 03.30). Arrangør tilbød seg å ha 40 ordensvakter, og betale for 4 uniformerte politibetjenter. Videre å kalle inn ytterligere 10 ordensvakter, hvis det ble behov for det. Det var da med undring å registrere at politiet i Drammen mente dette ikke kunne arrangeres for myndige personer på 18 år, og at den nedre aldersgrensen måtte være 20 år. Videre satte politiet krav om at arrangementet måtte avsluttes kl. 02.00, og at skjenking måtte sluttes kl. 01.30. Da måtte arrangøren bekoste politivakthold med 4 tjenestemenn, i tillegg til 20 sivile ordensvakter. Formannskapet i Drammen gav grønt lys til at arrangøren kunne ha 18-årsgrense.
Administrasjonen i Drammen kommune prøvde så i møte med politiet å overbevise lovens lange arm. Eller som kommunikasjonssjefen i Drammen kommune ble sitert på i DT: "Vi prøvde så godt vi kunne å videreformidle ønsket fra de folkevalgte. Men på dette er politiet suverene og ville ikke strekke seg lenger enn til klokken ett." Etter en del forhandlinger mellom kommunen og politiet ble det til at politiet til slutt gikk med på å gi grønt lys til konserten, under forutsetning at det ble skjenkestopp kl. 00.30 og alle ut innen kl. 01.00. Videre måtte arrangøren betale for 8 (!) polititjenestemenn, i tillegg til 20 sivile ordensvakter. Underveis vurderte arrangøren å flytte hele konserten til Sentrum Scene i Oslo. Her er det ikke noen krav fra politiet om at arrangør må betale for ekstra polititjenestemenn, ei heller at politiet la seg opp i hvor lenge det kunne skjenkes eller hvor lenge konserten kunne holde på.
Det skal sies at utelivstilbudet til 18-åringer i Drammen er særdeles labert. Og når det da først er en arrangør som ønsker å komme med et tilbud til som dette til ungdom ned til 18-årsalderen, og de folkevalgte synes det er bra, så får man motstand fra politiet i Drammen. Dette er for undertegnede noe underlig. Spesielt ettersom andre konserter men med annen type musikk tidligere har fått lov å arrangere konserter samme sted og med 18 års aldersgrense og uten restriksjoner på stengetid.
Kort tid etter søkte Åskollen Fotballklubb om å arrangere ølfestival i Glassverkethallen med tysk ompamusikk, sanger og begersvinging. I denne saken var det ikke avgjørende for arrangøren at det skulle være 18-årsgrense. De kunne gjerne ha 20-årsgrense, men allikevel kom det sterke signaler fra politiet at dette ikke kunne tillates.
Drammen har i den senere tid opplevd at en ny (!) eier av et utested søkte om skjenkebevilling. Da ble Rocca Pubdrift AS nektet skjenkebevilling for sin planlagte fotballpub i Drammen, kalt "Gamle Gress Fotballpub". Hovedårsaken til at det politiske flertall, bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, sa nei til bevilling var politiets innsigelser. Puben er nemlig tenkt lagt til lokalene til tidligere Backyard Pub (var tidligere 18-årsgrense), og nettopp denne puben hadde politiet mange negative erfaringer med. At politiet nekter skjenkebevilling på bakgrunn av selve stedet og ikke hensyn til nytt driftkonseptet, 20-årsgrense og nye eiere.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Representanten Jørun Rytman har stilt meg to spørsmål som besvares samlet nedenfor.

Det følger av alkoholloven § 1-7 første og annet ledd at det er kommunen som gir skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Kommunen har frihet til å fastsette de skjenketider som er ønskelige innenfor alkohollovens maksimaltider. Etter alkoholloven § 4-4 kan skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av § 4-4, første ledd. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00. Loven tillater skjenking fram til klokken 03.00, og konsum må da opphøre senest 03.30. Utøvelse innenfor det tidsrom som er satt i bevillingsvedtaket fordrer at stedet har lov til å ha åpent så lenge.

Utøvelse av skjenkebevilling er avhengig av at ev. andre nødvendige tillatelser for virksomheten er innhentet, herunder serveringsbevilling eller politiets tillatelse til å avholde arrangement. Før bevilling gis, skal det derfor innhentes uttalelse fra politiet og sosialtjenesten i kommunen, jf. § 1-7 annet ledd. For politiet vil det være aktuelt å uttale seg om tillatelse til å avholde arrangement eller sette vilkår for avvikling av arrangementer, før søknad om skjenking avgjøres.

Jeg har forelagt spørsmålene fra representanten Rytman for Politidirektoratet som har innhentet opplysninger om den aktuelle saken fra politiet i Søndre Buskerud politidistrikt. Politidirektoratet opplyser at politiet i Drammen har et nært samarbeid med Drammen kommune, utelivsbransjen der og tunge aktører ellers om utvikling av byen. Dette gjelder også søknader om arrangementer som nevnt ovenfor. Alle søknader behandles enkeltvis av politiet. Ved behandlingen av søknadene er utgangspunktet at politiet skal være en positiv medvirker til byutviklingen.

Jeg har fått opplyst at politiet i Søndre Buskerud politidistrikt også legger vekt på å ha en tydelig holdning i alkoholspørsmål ved å gi tydelige råd innenfor det som er politiets fagområde, og der hvor regelverket gir politiet en uttalelsesrett. I denne sammenhengen har politimesteren prioritert å gjøre oppmerksom på de ordensmessige konsekvenser som politikernes vedtak har. Dette gjelder også vedtak om for eksempel godkjennelse av flere utesteder med alkoholservering m.m. Politimesteren i Søndre Buskerud har med utgangspunkt i politiets generelle erfaringer, og utviklingen i Drammen i den senere tid spesielt, inntatt en restriktiv holdning til steder med 18-års aldersgrense.

Politiets tilstedeværelse i bybildet, særlig ved stengetid, er tydelig konfliktdempende i situasjoner hvor det ellers raskt kunne ha utviklet seg til voldshandlinger, noe som også politiet i Drammen opplyser om. Dette er imidlertid en kostnadskrevende tjeneste. Drammen politistasjon, og Søndre Buskerud politidistrikt for øvrig, understreker at man også bruker betydelige ressurser på å styrke helgetjenesten. Søndre Buskerud politidistrikt har derfor også med hjemmel i politiloven § 11 ved flere arrangementer benyttet sin adgang til å sette vilkår for avviklingen av arrangementene. Dette ble blant annet gjort for den omtalte konserten i Drammenshallen. Vilkårene som ble satt av politiet for å kunne gi sitt samtykke til at denne konserten kunne avholdes, ble vurdert ut fra hensynet til å sikre ro og orden i forbindelse med arrangementet.

Etter min oppfatning er det prisverdig at lokale myndigheter, både kommune og politi, legger vekt på det forebyggende arbeidet, og at kommunen som ansvarlig organ for skjenkepolitikken, bruker den myndighet man har etter alkoholloven. På bakgrunn av det lokale samarbeidet politiet har med Drammen kommune om denne del av skjenkepolitikken, finner jeg ingen grunn til ytterligere kommentarer til ovennevnte spørsmål.