Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:286 (2006-2007)
Innlevert: 04.12.2006
Sendt: 04.12.2006
Besvart: 08.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Bergen kommune er det i henhold til politisk avtale mellom Fremskrittspartiet og byrådspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre besluttet at piggdekkavgiften som er innført fra 1. november 2006 skal fjernes pr. 1. november 2007 og erstattes med andre tiltak for å redusere svevestøv. Fra Statens vegvesen er det kommet signaler om at etaten kan komme til å motsette seg dette.
Kan statsråden bekrefte at Bergen kommune gjennom egne politiske vedtak selv kan avgjøre hvilke tiltak kommunen vil bruke for å redusere problemer med svevestøv i egen kommune?

Begrunnelse

Gjennom den politiske avtalen mellom Fremskrittspartiet og byrådspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre legges det opp til andre tiltak som skal redusere svevestøvet i Bergen kommune, bedre veivedlikehold (bl.a. kosting av gater), utvidet panteordning for gamle vedovner, utfasing av oljefyr og rimeligere kollektivtrafikk.
Formelt er innføring av piggdekkavgift godkjent av Vegdirektoratet, som følgelig også formelt sett må godkjenne fjerning av avgiften. Dette formalkravet fremstår som en unødvendig byråkratisk ordning, men hovedpoenget med spørsmålet er å få bekreftet at lokaldemokratiet faktisk virker. I denne saken gjelder det altså at kommunens politikere gjennom flertallsvedtak selv kan avgjøre hvilke virkemidler de vil ta i bruk for å redusere svevestøvet i Bergen. Jeg håper at statsråden kan bekrefte at i denne saken er det lokalpolitikerne i Bergen som bestemmer hvilke tiltak de vil benytte, så lenge gjeldende nasjonale føringer gjennom lover og forskrifter er overholdt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vegdirektoratet godkjente søknaden fra Bergen kommune om å innføre piggdekkgebyr fra 1. november i år, jf. § 2 i forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, som gir Vegdirektoratet hjemmel til å godkjenne piggdekkgebyrer. I henhold til § 14 annet ledd i forskriften, kan en kommune også søke Vegdirektoratet om avvikling av piggdekkordningen.

I henhold til § 14 i samme forskrift plikter kommunen, når ordningen er innført, å overvåke utviklingen av piggdekkbruken etter beregningsmetoder fastsatt i samråd med Vegdirektoratet. Denne plikten vil bli ivaretatt av Statens vegvesen når de gjennomfører sin piggdekktelling i februar 2007, en oppgave de har utført siden 1999.

I Bergen er det så langt i 2006 minst 35 døgn med svevestøvforurensning over grenseverdien i forurensningsforskriften. Mye tyder derfor på at Bergen kommune må sørge for å utarbeide tiltaksutredninger etter forurensningsforskriften for å bedre luftkvaliteten. Dersom en slik utredning må gjennomføres må piggdekkgebyret vurderes sammen med andre virkemidler.

Vi vet fra nasjonale og internasjonale befolkningsstudier at grovfraksjonen i svevestøvet synes å være like helseskadelig som finfraksjonen for dem med luftveislidelser. Det vises for eksempel til nylig publiserte studier fra Folkehelseinstituttet. Mengden grovfraksjon i lufta er sterkt knyttet til piggdekkstøvet. Som et helsefremmende tiltak er det derfor viktig å redusere piggdekkstøvet og annet vegstøv. Flere undersøkelser viser at krav om piggdekkgebyr har stor betydning for at mange velger å kjøre med piggfrie dekk. Utenom redusert piggdekkbruk er det bare nedsatt hastighet og støvdemping som er dokumentert å virke. Omfattende gatefeiing har effekt, men effekten på luftforurensningen er dessverre liten, så liten at effekten ikke er vitenskapelig dokumentert i Norge.

Etter forurensningsforskriften har både kommunene og Statens vegvesen ansvar for å sikre den lokale luftkvaliteten. Etter § 7-3 skal Statens vegvesen (som eier av anlegg), sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at grenseverdiene i forskriften opprettholdes. Overfor piggdekkstøv er piggdekkgebyret et svært kostnadseffektivt virkemiddel. Dersom kommunen ikke ønsker å gjennomføre kostnadseffektive virkemidler, risikerer man at andre, dyrere og mindre treffsikre virkemidler tas i bruk.

Bergen kommune står ikke fritt til å fjerne piggdekkgebyret, og må søke Vegdirektoratet om dette, jf. i forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.