Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:287 (2006-2007)
Innlevert: 04.12.2006
Sendt: 04.12.2006
Besvart: 11.12.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Mener landbruks- og matministeren at en økning i Statskogs krav til sauebønder i Rogaland om leie for beitearaler på 75 pst. er i tråd med det brede politiske ønsket om å ta bedre vare på det åpne kulturlandskapet?

Begrunnelse

Statskog har varslet at de vil heve prisen for beiteleie i Holmavassheia i Rogaland fra 8 til 14 kr pr. sau. Dette kan føre til at dette området kan tømmes for småfe, med gjengroing som en reell trussel. En slik utvikling vil være i strid med et bredt politisk ønske om å styrke arbeidet for bevaring av kulturlandskapet i våre landbruksområder.
I forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2006 ble det innført et nytt beitetilskudd nettopp for å styrke arbeidet med bevaring av kulturlandskapet. Et slikt tilskudd får imidlertid svært begrenset nytte når det motsvares av en slik betydelig leieøkning som referert til overfor.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er et bredt politisk ønske å om å ta vare på det åpne kulturlandskapet. Jeg er selv sterkt opptatt av en aktiv skjøtsel av kulturlandskapet og at kombinasjonen landbruk, kulturlandskap, matkultur og reiseliv bidrar til aktivitet, sysselsetting og bosetting i distriktene.

Beiting er et viktig element i arbeidet for å holde kulturlandskapet åpent og i hevd, og derfor har jeg, bl.a. gjennom jordbruksavtalen, prioritert tilskudd til beiting. Beitetilskuddet understøtter landskapspleien og kommer i tillegg til inntekten fra kjøttproduksjonen.

Beiteleien, som representerer forkostnadene i beitesesongen, må imidlertid avklares med grunneier uavhengig av dette.

Statskog SF er en stor grunneier og har av den grunn også store arealer som er aktuelle for beite. Statskog er organisert som et statsforetak og styres i samsvar med foretaksloven gjennom foretaksmøtet. En må forvente at Statskog som andre grunneiere legger til grunn at utnytting av naturressursene skal gi inntjening. Statskog skal ikke være prisledende, men har samtidig krav til effektiv økonomisk utnyttelse av sine arealer.

Representanten Høybråten viser til at Statskog har varslet at de vil heve prisen for beiteleie i Holmavassheia i Rogaland fra 8 til 14 kr pr. sau. Ut fra de opplysninger jeg har er ikke 14 kr pr. sau en spesielt høy pris for beiteleie. Den store prosentvise økningen må tilskrives at de som har leid beiterett i området har hatt svært gode betingelser tidligere. Jeg kan derfor ikke se at Statskogs prispolitikk i denne sammenheng kommer i konflikt med det brede politiske ønsket om å ta vare på det åpne kulturlandskapet. Jeg anser spørsmålet om beiteleie for å være en del av foretakets forretningsdrift.