Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:289 (2006-2007)
Innlevert: 04.12.2006
Sendt: 05.12.2006
Besvart: 13.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden sørge for at sanering av planoverganger prioriteres høyere, og ikke lider under stadig press om å fokusere på nye utbyggingstiltak og sågar helt nye jernbanekonsepter foran det åpenbart nødvendige sikkerhetsarbeidet sanering av overgangene representerer?

Begrunnelse

Landets planoverganger utgjør farlige punkter i trafikken med en høy ulykkesrisiko. Til tross for at flere planoverganger er sanert de siste år gjenstår betydelig arbeid, illustrert ved at det siste halvår er registrert 108 nestenulykker ved overgangene. Opptil 10 hendelser er registrert ved de verste strekninger. Det kan synes som om behovet for en fortgang krever at saneringsarbeidet for planovergangene prioriteres langt høyere enn i dag. Ettersom det i forslaget til statsbudsjett for 2007 finnes økte investeringer til jernbane bør sikkerheten på eksisterende nett prioriteres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Et av hovedmålene ved utarbeidelse av de sektorvise handlingsprogrammene for planperioden 2006-2015 var å redusere antall drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken og fortsatt opprettholde høy sikkerhet i de andre transportformene.

Jernbanetransport er en svært sikker transportform, men 1/3 av alle dødsulykker knyttet til jernbanetransport skjer i tilknytning til planoverganger. Innenfor hele perioden 2006-2015 er det i Jernbaneverkets handlingsprogram planlagt bevilget om lag 1,3 mrd. kr til sikkerhetsrelaterte tiltak. Ved et bevilgningsnivå tilsvarende Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007, vil sikkerhetstiltak utgjøre i størrelsesorden 110-115 mill. kr pr. år, hvorav planoverganger vil utgjøre i størrelsesorden 70 mill. kr pr. år. Dette representerer en økning i bevilgningsnivå sammenliknet med tidligere år.

I tillegg til tiltak som finansieres over investeringsbudsjettet, foregår det løpende oppfølging og kontroll av planovergangene. I 2006 er det utført en rekke tiltak for å bringe planovergangene i overensstemmelse med sikkerhetsforskriftens krav.

Innenfor rammen av Jernbaneverkets budsjett for 2007 er prioriteringen av sikkerhetstiltak, herunder sikring og sanering av planoverganger, basert på forslag fra Jernbaneverket. Jeg har tillit til at dette er en forsvarlig prioritering da Jernbaneverket er tillagt ansvaret for å påse at sikkerheten ved jernbaneplanoverganger blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.