Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:290 (2006-2007)
Innlevert: 04.12.2006
Sendt: 05.12.2006
Besvart: 12.12.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil miljøvernministeren bruke sunn fornuft og skjære gjennom, slik at Søderberganlegget ved Hydros aluminiumsverk på Karmøy ikke blir pålagt miljø- eller utslippskrav som er så økonomisk krevende at man tvinger bedriften til å nedlegge produksjonen flere år før planlagt?

Begrunnelse

Hydros aluminiumsverk på Karmøy har planlagt nedleggelse av Søderberganlegget i 2009-2011 grunnet strenge miljøkrav. En eventuell nyinvestering for å erstatte bortfall av denne produksjonen og eventuelt øke produksjonen, er avhengig av at det stilles kraftmengder til rådighet til konkurransedyktige priser.
Til tross for vedtak i Stortinget våren 2005, har Regjeringen ennå ikke levert forslag om et eget industrikraftregime, ei heller foreslått økning i kraftproduksjonen som vil gi positive utslag på kraftprisen. I tillegg til dette har Regjeringen valgt å ta konflikt med ESA når det gjelder det norske hjemfallsinstituttet, noe som ytterligere øker usikkerheten rundt denne industriens rammebetingelser i flere år fremover.
Som om ikke dette er nok så har Statens forurensningstilsyn nå fremsatt strengere tidsfrister for utslippskrav, noe som medfører at bedriften må etterleve disse innen 30. oktober 2007. Dette vil medføre betydelige kostnader for den del av bedriften som allerede er planlagt nedlagt om få år. Det sannsynlige resultat av dette er nedleggelse allerede neste år, og 600 arbeidsplasser vil gå tapt.
De eksempler som vist til ovenfor viser at Regjeringen ikke forstår at denne type industri trenger langsiktige og forutsigbare rammebetingelser både når det gjelder utslippskrav og kraftpriser.
Norsk aluminiumsindustri er i dag den mest miljøvennlige og energieffektive i verden. Utfasing av denne type industri i Norge vil medføre at produksjonen flyttes til steder uten utslippskrav og med en helt annen og mer forurensende kraftproduksjon enn i Norge. De totale utslipp vil øke, og miljøeffekten blir svært negativ.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statens forurensningstilsyn endret i 2000 utslippstillatelsene til alle verkene innen primæraluminiumbransjen (7 stk) og fastsatte strengere utslippsgrenser som skulle være gjeldende fra 1. januar 2007. Hydro Aluminium Karmøy søkte 19. juni i år Statens forurensningstilsyn om endring av disse utslippsgrensene for utslipp av støv og PAH til luft fra sitt Søderberganlegg. SFT har i vedtak av 1. desember 2006 gitt bedriften en utsettelse på 10 måneder med å overholde de innskjerpede utslippsgrensene for støv og PAH.

Miljøverndepartementet er klageinstans for SFTs vedtak. Det vil derfor ikke være riktig av meg å forskuttere behandlingen av en eventuell klage eller kommentere saken nå.