Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:291 (2006-2007)
Innlevert: 04.12.2006
Sendt: 05.12.2006
Besvart: 13.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden se på mulige løsninger som kan sørge for bedre trafikkflyt for dagpendlere til og fra Bærum i den perioden som Kolsåsbanen oppgraderes til metro?

Begrunnelse

På grunn av samarbeidsproblemer mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune tar ombyggingen av Kolsåsbanen til Bærum ekstra lang tid (ca. 4 år). Det er satt opp buss som en erstatning for banen disse årene. Dette medfører store trafikkproblemer på Bærumsveien. Bussen står og stamper i tett bilkø. Trafikanter fra Kolsås må beregne minst en halv time lengre reisetid om morgenen.
Statens vegvesen utreder muligheter for hvordan trafikken kan avvikles bedre, men denne utredningen tar lang tid. Mange av trafikantene og Bærum kommune, har flere ganger påpekt overfor saksbehandlere i Vegvesenet at mye kan bedres ved for eksempel at frekvensen i lyskryss rett innenfor Oslos bygrense endres, slik at trafikken fra Bærum kan gli lettere. Dette enkle, men forhåpentligvis effektive tiltaket har ikke Vegvesenet vært villig til å prøve ut.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen arbeider med flere tiltak for å bedre forholdene for pendlere til og fra Bærum med buss i den perioden ny Kolsåsbane bygges ut. Når det gjelder kollektivfelt er flere mulige alternativer utredet. Statens vegvesen Region øst er innstilt på å framlegge et forslag for Akershus fylkeskommune om å forsere utbygging av deler av gang- og sykkelveg langs rv 160 mellom Tjernsruddammen og Jar stasjon som kan benyttes til kollektivfelt fram til Kolsåsbanen kommer i drift igjen. På en ca. 600 meter lang strekning ligger forholdene godt til rette for en rask gjennomføring. Tiltaket finansieres med bompenger (Akershus sin andel). Dersom dette blir vedtatt, er mulig byggestart høsten 2007 med forventet åpning sommeren 2008. Det kan også nevnes at det er opprettet et busstilbud mellom Kolsås og Østerås T-bane for å "mate" Oslo Sporveiers rute 2 med tanke på å gi bedre tilgjengelighet til T-banen.

Statens vegvesen ser i samarbeid med Bærum kommune, også på muligheten for bommer på sidevegene inn mot Gamle Ringeriksvei for å hindre sidevegstrafikken adgang til fylkesvegen i de mest trafikkbelastede områdene.

Statens vegvesen vil vurdere signalanleggene med tanke på økt prioritet for de aktuelle pendlerbussene. Dette vil forhåpentlig kunne gi noe bedre flyt for disse bussene. Imidlertid er kapasiteten i det aktuelle området i rushtidene "sprengt", slik at en prioritering av den ønskede trafikkstrømmen nødvendigvis må gå på bekostning av øvrig trafikk i de aktuelle signalanleggene; både fotgjengere, andre bussruter og biltrafikk. Det er derfor viktig å ha en totalvurdering av avviklingen i området i tankene, selv om man nå ønsker å prioritere en bestemt trafikkstrøm.