Skriftlig spørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:296 (2006-2007)
Innlevert: 05.12.2006
Sendt: 05.12.2006
Besvart: 12.12.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): Hvordan mener arbeids- og inkluderingsministeren at regelverket for fri offentlig skoleskyss (gratis transport) skal praktiseres til og fra jobb og utdanning for mennesker med sterk funksjonsnedsettelse?

Begrunnelse

Undertegnede er blitt gjort kjent med en sak hvor en person med sterk funksjonsnedsettelse har hatt rett til fri offentlig skoleskyss til og frå jobb og utdanning ved et nasjonalt prosjekt i nabokommunen. Saken er omtalt i Dagbladet 03.12.06 side 6 og 7. Når vedkommende ikke lengre var innvilget spesialpedagogiske timer, falt retten til fri transport bort, seiv om vedkommende skulle fortsette ved prosjektet. Kommunen sier at dette er i tråd med regelverket og har fattet enkeltvedtak i saken. Med tanke på at det er stor tverrpolitisk enighet om å legge til rette for et inkluderende samfunn, synes det lite rimelig med en slik tolkning av regelverket.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: For elever i grunnskolen og den videregående skolen er det gitt regler om gratis skoleskyss i opplæringsloven. Funksjonshemmede elever har rett til gratis skoleskyss uavhengig av reiselengde. Rettighetene gjelder når funksjonshemmingen er den direkte årsak til at eleven trenger skyss til og fra skolen.

Hensikten med skyssreglene er å sikre at elever kan få oppfylt sin rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring uavhengig av geografisk bosted. Reglene om skoleskyss gjelder derfor bare skyss til og fra opplæring som gis i medhold av opplæringsloven. Reglene omfatter dermed ikke skyss til og fra jobb.

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at det vedtaket kommunen har gjort i saken nevnt i begrunnelsen for spørsmålet, kan påklages til fylkesmannen.

Videre kan det ytes grunnstønad dersom en person har ekstrautgifter til transport på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Ekstrautgiftene må være nødvendige, for eksempel fordi vedkommende er avhengig av å benytte drosje til reisen. Grunnstønaden ytes etter seks satser der den laveste sats i 2006 er 6 744 kr og den høyeste 33 804 kr. Ekstrautgiftene må svare minst til beløpet for de enkelte satsene.

For øvrige transportordninger til og fra arbeid og utdanning for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan jeg opplyse om at Samferdselsdepartementet og daværende Sosial- og helsedepartementet i 2001, etablerte et nasjonalt forsøk med arbeids- og utdanningsreiser som et tilbud til personer som falt utenfor eksisterende ordninger, slik at disse ikke skulle behøve å takke nei til arbeid eller utdanning på grunn av manglende transportmuligheter. Personer som mottar uførepensjon omfattes imidlertid ikke av denne ordningen. Dette gjelder selv om de deltar på arbeidsmarkedstiltak Varig tilrettelagt arbeid (VTA) eller andre tilrettelagte arbeids- eller aktivitetstilbud.

Kommunen har etter sosialtjenesteloven et ansvar for både praktisk og personlig bistand til personer som trenger hjelp til dagliglivets gjøremål, herunder å vurdere behovet for eventuelle transporttjenester for personer med nedsatt funksjonsevne, for at disse så langt som mulig skal kunne ha et aktivt og selvstendig liv på linje med andre. For å oppnå dette har sosialtjenesten i kommunen et ansvar for at det utarbeides en individuell plan i nært samarbeid med den det gjelder og andre tjenesteytere, slik at personer med langvarige og koordinerte tjenester får et helhetlig tilbud. Kommunen har imidlertid hjemmel for å kreve egenbetaling for slike utlegg.