Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:297 (2006-2007)
Innlevert: 05.12.2006
Sendt: 05.12.2006
Besvart: 12.12.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Ifølge lov om folketrygd ytes det omsorgspenger i 10 dager til arbeidstakere som må ta fri fra jobb for å passe syke barn. Både mor og far har, hver for seg, rett til 10 dagers omsorgspermisjon for egne barn. For sjømannsfamilier er dette ofte vanskelig, for ikke å si umulig, å gjennomføre. Far/mor er på sjøen og kan ikke reise hjem for å yte omsorg for sykt barn.
Finnes det muligheter for fleksibilitet i regelverket, eller vil statsråden bidra til at sjømannsfamilier får benytte hele foreldrekvoten?

Begrunnelse

I mange familier, der en av foreldrene har et yrke som gjør at han/hun må være borte fra hjemmet i lengre perioder, oppstår ofte problemer når barna blir syke og en av foreldrene må være hjemme fra arbeidet. Den av foreldrene som har sitt yrke om bord i skip eller på oljeplattform, eller i andre yrker som krever langvarig fravær fra hjemmet, kan ikke uten videre reise hjem for å ta ut sine 10 dager med omsorgspenger og barnet får kanskje ikke den nødvendige omsorg fra foreldrene. For sjømannsfamilier ville det være naturlig å la den av foreldrene som har muligheten til å yte omsorgen få anledning til å ta ut hele kvoten på 20 dager.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeidstaker som må være borte fra arbeidet for å ha tilsyn og pleie av sykt barn i hjemmet har rett til omsorgspenger i inntil 10 dager. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager. Forståelsen av begrepet alene om omsorgen følger av folketrygdlovens bestemmelser om hvem som kan anses for enslig forsørger. En person regnes likevel som alene om omsorgen for et barn hvis den andre av barnets foreldre i lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet fordi han eller hun er funksjonshemmet, innlagt i helseinstitusjon som langtidstidspasient eller tilsvarende forhold. Arbeidsgiveren betaler omsorgspenger i inntil 10 dager, mens trygden dekker omsorgspenger som overstiger 10 dager.

Rikstrygdeverket har tidligere tatt stilling til spørsmålet om moren kunne anses for å være alene om omsorgen for barnet og derfor få rett til utvidede omsorgspenger i et tilfelle hvor faren var sjømann og derfor var fraværende fra hjemmet i lengre perioder. Rikstrygdeverket kom til at moren ikke kunne anses for å ha omsorgen alene med henvisning til at forutsetningen er å legge samme forståelse til grunn som for enslige forsørgere. Saken ble anket til Trygderetten (Trygderettskjennelse 6281/ 93), ankeutvalget mente anken ikke ville føre frem og nektet anken fremmet.

Jeg har forståelse for at personer med yrker som innebærer lange fravær fra hjemmet kan ønske en status som enslige forsørgere i forhold til omsorg for syke barn. Av hensyn til konsekvens i regelverket bør imidlertid et begrep ha samme innhold gjennomgående i loven. Bare i tilfeller hvor den andre ektefellen er avskåret fra tilsynet på grunn av funksjonshemning og langvarig sykdom er det gjort et unntak. Det vil lett oppstå avgrensningsproblemer ved å åpne for en utvidet rett også i forhold til fravær på grunn av ulike turnusordninger og arbeidsforhold. Videre er det ikke uten videre rimelig at folketrygden skal påta seg en slik utgift som ellers ektefellens arbeidsgiver har ansvaret for.