Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:299 (2006-2007)
Innlevert: 05.12.2006
Sendt: 05.12.2006
Besvart: 11.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dag melder NRK Nordland at det er full inntaksstopp av LAR-pasienter i Nord-Norge. Dette begrunnes med mangel på midler, bl.a. til innkjøp av dyr medisin. Rusmisbrukernes interesseorganisasjon reagerer meget sterkt på dette og hevder at man lar mennesker dø.
På bakgrunn av dette vil jeg gjerne ha statsrådens svar på om saken fremstilles korrekt, og om dette i så fall er akseptabelt, samt hvilke tiltak statsråden mener må gjøres for å rydde opp i dette umiddelbart?

Begrunnelse

I NRK-oppslaget er påstanden at ressurser er hovedproblemet. I så fall er det statsråden som har det politiske ansvar. Dersom det skulle være slik at dette er en intern maktkamp for å skaffe frem mer midler gjennom å bruke svake grupper er det en annen problemstilling, men samtidig like viktig at statsråden også håndterer dette og hindrer det i fremtiden. Jeg forutsetter at statsråden er enig i at det er totalt uakseptabelt at mennesker dør pga. manglende ressurser eller inngripen fra det offentlige.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er selvsagt helt uakseptabelt at en pasientgruppe med store behandlingsbehov ikke får nødvendig helsehjelp. Rusmiddelavhengige har de samme pasientrettigheter som andre pasienter i spesialisthelsetjenesten. Dette betyr at rusmiddelavhengige har rett til å få vurdert behovet for nødvendig helsehjelp. Dersom man etter en individuell vurdering har rett til nødvendig helsehjelp, så skal pasienten få den nødvendige behandlingen innen fastsatt frist.

Jeg kan opplyse om at det i høst har vært kontakt mellom regionalt helseforetak og Universitetssykehuset i Nord-Norge som ledd i arbeidet med justering av aktivitet på bakgrunn av den økonomiske situasjonen i regionen. Helse Nord RHF har opplyst at de i brev fra Universitetssykehuset i Nord-Norge er varslet om at det innføres inntaksstopp i LAR inntil økt finansiering foreligger. Etter det regionalt helseforetak har fått opplyst, gjelder inntaksstoppen henviste som ennå ikke er vurdert for LAR. Pasienter som allerede står på venteliste omfattes ikke. Regionalt helseforetak har i sitt svar til Universitetssykehuset av 5. desember 2006 understreket at den økonomiske situasjonen ikke kan få som konsekvens at behandlingstilbudet til en gruppe pasienter vurderes isolert i prioriteringsmessig og økonomisk sammenheng. Her uttales det videre: "Helseforetakene skal tilby pasienter med rett til nødvendig helsehjelp behandling på de premisser som prioriteringsforskriften fastlegger".

Jeg mener at det med dette er gitt en klar tilbakemelding til det aktuelle helseforetak om at prioriteringsforskriften skal følges også for denne pasientgruppen med den konsekvens at det ikke kan innføres inntaksstopp for enkeltgrupper av pasienter. Jeg er også tilfreds med de prinsipper Helse Nord RHF tydelig legger for dagen i sitt svarbrev. Der heter det at den praktiske gjennomføringen av aktivitetsjusteringen skal skje i tråd med prioriteringsforskriften, helsepolitiske føringer og Helse Nord RHFs bestilling. Det overordnede prinsippet er at helseforetaket innenfor rammen av sine disponible økonomiske midler skal gjøre aktive prioriteringer som fører til at befolkningen samlet sett får et best mulig tjenestetilbud både innenfor pasientbehandling, forskning og undervisning.

Rusmiddelavhengige med behov for LAR-behandling er en utsatt pasientgruppe. Denne regjeringen har derfor også styrket tilbudet til rusmiddelavhengige generelt og til LAR spesielt. Med Regjeringens tilleggsforslag for 2006 ble rusomsorgen styrket med 91,5 mill. kr, hvorav 50 mill. kr til LAR. I neste års budsjett har vi også foreslått en styrking på 10 mill. kr til LAR. I årets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene har jeg dessuten bedt om at tilbudet til rusmiddelavhengige skal prioriteres ved at veksten innenfor rus og psykisk helsevern skal være sterkere enn innen somatikken.