Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:304 (2006-2007)
Innlevert: 06.12.2006
Sendt: 06.12.2006
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 13.12.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden vurdere om også havfiskere på for eksempel linebåter kan taes inn i den foreskrifta på lik linje med ansatte i fiskeindustrien?

Begrunnelse

Regjeringas utviding av nettolønnsordningen har mellom anna gjort at mannskapssituasjonene i norsk fiskerinæring er alvorlig. Flere fartøy slit med å skaffe arbeidskraft. Enkelte fartøysgrupper er mer utsatt enn andre, bl.a. innen linebåter. Jeg viser i den sammenheng til rundskriv U 02-59 OPA om arbeidstillatelse for ufaglært arbeidskraft, jf. utlendingsforskriften § 4 a andre ledd bokstav f.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Spørsmålet ble overført fra kommunal- og regionalministeren.

Med hjemmel i utlendingsforskriften § 4 a annet ledd bokstav f kan det gis midlertidig arbeidstillatelse i inntil to år når det gjelder ufaglært arbeidskraft til visse næringer. Det stilles vilkår om at behovet for ufaglært arbeidskraft ikke kan dekkes på det innenlandske markedet eller med arbeidskraft fra EØS-området. Arbeidsmarkedsmyndighetene i fylket må gi samtykke, og arbeidstillatelse etter denne bestemmelsen kan bare gis til russiske borgere fra Barentsregionen. Det er nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet som i samråd med Utenriksdepartementet fastsetter innenfor hvilke næringer det etter denne bestemmelsen kan rekrutteres ufaglært, russisk arbeidskraft fra Barentsregionen. I dag omfatter dette ansatte i fiskeindustrien.

Jeg har forelagt problemstillingen for Arbeids- og velferdsetaten. Den viser til at det er svært få henvendelser til lokalkontor i Finnmark om behov for fiskere til havfiskeflåten. I fylket er det også registrert en del ledige fiskere.

Jeg vil for øvrig anta at en eventuell mangel på arbeidskraft innen havfiskenæringen i noen grad vil kunne avhjelpes gjennom bruk av sesongarbeidstillatelser, jf. utlendingsforskriften § 5 annet ledd. Dagens arbeidsmarkedssituasjon er meget stram. Jeg vurderer derfor løpende om det er behov for endringer i utlendingsregelverket for å forsikre meg om at næringslivet får tak i den arbeidskraften de har behov for. Men når det er tilgjengelig innenlandsk arbeidskraft, er det viktig at den får førsteretten til å komme i jobb.