Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:305 (2006-2007)
Innlevert: 06.12.2006
Sendt: 06.12.2006
Besvart: 13.12.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Er det juridisk og tidsmessig praktisk mulig å igangsette et forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2007?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at Porsgrunn kommune har søkt om adgang til å gjøre forsøk med 16 års stemmerettsalder ved kommunevalget i 2007, men har fått avslag av departementet. Porsgrunn er godt kjent for sitt mangeårige arbeid med å tilrettelegge for barn og unges medvirkning og burde ha de beste forutsetninger for å gjennomføre et slikt forsøk. Selv om Stortinget hittil ikke har vedtatt å senke stemmerettsalderen vil det etter min mening være både interessant og hensiktsmessig med et forsøk.


Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Spørsmålet om å innføre stemmerett for 16-åringer har vært vurdert i flere sammenhenger. Valglov utvalget (NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte) behandlet spørsmålet om stemmerettsalderen ved lokalvalg burde settes ned til 16 år. Flertallet i utvalget (14 medlemmer) var imot under henvisning til at stemmerettsalderen burde følge myndighetsalderen, og at det burde være samme stemmerettsalder ved alle valg. De mente også at man kunne stimulere 16-17-åringer til politisk deltakelse på andre måter. Et mindretall på tre ønsket å sette stemmerettsalderen til 16 år ved lokalvalgene for å øke den demokratiske deltakelsen og gi ungdom direkte innflytelse på samfunnsutviklingen og egne liv.

Departementet viste i Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) til Valglovutvalgets konklusjon og fant at det ikke var grunnlag for å fremme forslag om nedsatt stemmerettsalder ved lokalvalg. Departementet gikk heller ikke inn for å ha slike forsøk. Under behandlingen av ny valglov i Stortinget (Innst. O. nr. 81 (2001-2002)) foreslo et mindretall i kontroll- og konstitusjonskomiteen at norske statsborgere som ville ha fylt 16 år innen utgangen av valgåret, skulle få stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet som uttalte at de var enig med departementet i at det ikke var aktuelt å nedsette stemmerettsalderen og heller ikke gjøre forsøk med nedsatt stemmerettsalder.

Spørsmålet om stemmerett for 16-åringer har nå sist vært tema for Lokaldemokratikommisjonen, jf. NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken. Flertallet (9 medlemmer) i kommisjonen går inn for å holde på dagens stemmerettsalder. De legger avgjørende vekt på at stemmerettsalderen bør følge myndighetsalderen. Mindretallet (5 medlemmer) ønsker å sette ned stemmerettsalderen ved lokalvalg. De legger avgjørende vekt på at stemmeretten er en demokratisk rett, og at stemmerett for 16-åringer kan medvirke til større politisk engasjement blant ungdom.

I alle de instanser som har sett på spørsmålet om å senke stemmerettsalderen til 16 år - Valglovutvalget, Stortinget og Lokaldemokratikommisjonen - har det vært et klart flertall for å beholde dagens stemmerettsalder. Slik jeg ser det er det ikke fremkommet noen nye argumenter som taler i favør av å gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalg. Det er min oppfatning at det er naturlig at stemmerettsalderen er den samme som myndighetsalderen. Jeg mener også at det er uheldig å ha forskjellig stemmerettsalder avhengig av hva slags valg stemmegivningen gjelder.

Siden det per i dag ikke er aktuelt å foreslå å innføre lavere stemmerettsalder, er det heller ikke etter min mening hensiktsmessig å avholde forsøk med redusert stemmerettsalder. Forsøk er et virkemiddel for å prøve ut effekter av lovendringer man er interessert i å vurdere. Dersom en lovendring vurderes som uaktuell er det ingen grunn til å gjøre forsøk. På denne bakgrunn ble søknaden fra Porsgrunn kommune om tillatelse til å gjennomføre forsøk med 16-års stemmerettsalder ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2007 avslått. At et slikt forsøk juridisk og tidsmessig hadde latt seg gjennomføre er således ikke avgjørende.

Departementet arbeider for tiden med en melding om lokaldemokratiet. I meldingen vil de unges deltakelse i lokaldemokratiet bli drøftet på bakgrunn av utredningen fra Lokaldemokratikommisjonen.