Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:306 (2006-2007)
Innlevert: 06.12.2006
Sendt: 06.12.2006
Besvart: 12.12.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det finnes et betydelig potensial for merproduksjon av elektrisk kraft gjennom oppgradering og modernisering av eksisterende vannkraftanlegg. En stor del av dagens anlegg ble bygd omkring 1900. Det er god dokumentasjon på kraftpotensialet ved modernisering og opprustning av eksisterende kraftverk.
Vil Regjeringen ta initiativ til et program i samarbeid med bransjen om oppgradering og modernisering av eksisterende vannkraftanlegg?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Opprustning og utvidelse av vannkraftverk dekker begreper som modernisering, effektivisering, utvidelse og ombygging av vannkraftverk.

Regjeringen har varslet at det på vannkraftsiden vil legges opp til å utnytte potensialet som ligger i opprustning av eksisterende vannkraftverk og i bygging av små-, mini- og mikrokraftverk. Det knytter seg betydelig usikkerhet til størrelsen på de opprustnings- og utvidelsespotensialer som ligger i eksisterende vannkraftverk. Mange av de prosjektene som er grunnlaget for de potensialtallene som er lagt fram er gamle og trenger en oppdatering.

Departementet har bedt NVE om å følge opp satsingen knyttet til utvikling av ny teknologi for utnyttelse av potensialet for mer vannkraft gjennom mikro-, mini- og småkraftverk, og foreta en vurdering av potensialet for opprustning/utvidelse av eksisterende vannkraftverk. I 2006 er det lagt særlig vekt på opprustnings- og utvidelsesprosjekter, og dette vil bli videreført i 2007.

NVE har i høst igangsatt flere delprosjekter, der NVE sammen med representanter fra bransjen skal se på barrierer og insentiver for realiseringen av opprustnings- og utvidelsesprosjekter. Dette arbeidet vil danne grunnlaget for å oppdatere beregningene av potensialet.

De fleste opprustnings- og utvidelsesprosjekter som er registrert vil trenge konsesjon etter vassdragslovgivningen. Ved konsesjonsbehandlingen av slike prosjekter må tiltakets fordeler veies opp mot de ulempene inngrepet medfører.