Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:308 (2006-2007)
Innlevert: 06.12.2006
Sendt: 07.12.2006
Besvart: 14.12.2006 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): I Sverige må advokater gjennomgå de samme sikkerhetsprosedyrene som alle andre besøkende. Dette omfatter bl.a. visitasjon, søk med metalldetektor og passering av sikkerhetssluser. I Norge kan undersøkelser av offentlige forsvarer med teknisk utstyr eller hund bare iverksettes i fengselsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå.
Vil statsråden vurdere å innføre like sikkerhetsprosedyrer i norske fengsel som de har i Sverige?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt gjort kjent med, etter et besøk i Stavanger fengsel at i Norge kan undersøkelser av offentlige forsvarer med teknisk utstyr eller hund iverksettes i fengselsavdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå.
Ved nærmere undersøkelser hos våre naboland viser det seg at i Sverige må advokater gjennomgå de samme sikkerhetsprosedyrene som alle andre besøkende. I Danmark kan fengselets ledelse bestemme at de skal sjekkes hvis mistanke om noe kriminelt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er oppmerksom på at enkelte land har andre regler når det gjelder kontroll av oppnevnte advokater, når disse skal besøke klienter i fengsel. Det er riktig som stortingsrepresentant Horne skriver at i fengselsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå kan kriminalomsorgen pålegge advokater samme kontroll som andre besøkende. Overhøring av samtaler mellom domfelte og hans advokat skal imidlertid aldri finne sted. Kriminalomsorgen har med bakgrunn i straffegjennomføringsloven § 27 og Forskriften § 3-24 Undersøkelse av personer og gjenstander, muligheter til på fengselsområdet å undersøke personer og gjenstander ved bruk av teknisk utstyr eller hund for å hindre at det tas med gjenstander som ikke er tillatt. Slike undersøkelser kan iverksettes på generelt grunnlag uten at det foreligger konkret mistanke om ulovligheter.

For advokater og offentlig myndighetsrepresentant gjelder særregler. Med bakgrunn i overnevnte har ikke kriminalomsorgen muligheter til å kontrollere advokater og deres advokatfullmektiger.

Slik situasjonen er i dag, har ikke Justisdepartementet umiddelbare planer om å endre disse reglene.