Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:309 (2006-2007)
Innlevert: 06.12.2006
Sendt: 07.12.2006
Besvart: 14.12.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det påpekes fra berørte parter at tilliten til granskingen av "Western"-forliset ikke er så god som den burde vært. Det hevdes også at det er mangel på samhandling mellom de pårørende og kommisjonen. Siden jeg forutsetter at statsråden er opptatt av at "Western"-forliset denne gang blir gjenstand for en meget grundig gransking, bør disse signalene bekymre statsråden.
Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at alle involverte parter blir ivaretatt på en forsvarlig måte og at kommisjonens tillit styres?

Begrunnelse

NRK Nordland har i dag et oppslag som viser at de etterlatte etter "Western"-forliset ikke synes at de blir tatt nok på alvor av granskingskommisjonen. I tillegg har undertegnede mottatt brev fra et av vitnene som har møtt kommisjonen og som uttrykker sterk bekymring for kommisjonens kompetanse og vilje til å snu hver stein, for å sikre at fakta kommer for dagen. Saken rundt "Western"-forliset, har sammen med "Utvik Senior"-saken versert i mange år. "Utvik Senior"-saken har nå fått sin løsning og dersom det samme skal kunne skje vedrørende "Western"-forliset er det viktig at det som fremlegges må ha tillit hos alle berørte. Jeg ber derfor statsråden gjøre sitt ytterste for at så skjer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Fiskefartøyet "Western" forliste på vei fra Lovund til Myken i Nordland 6. februar 1981. Forliset ble gransket av Den faste undersøkelseskommisjonen for visse ulykker innen fiskeflåten. Kommisjonen avga rapport 6. april 1981. En ny undersøkelseskommisjon ble oppnevnt 8. mai 2006 og ble gitt følgende mandat: "Undersøkelseskommisjonen skal foreta de nødvendige undersøkelser for å bringe på det rene årsaken til ulykken. Undersøkelseskommisjonen gis frist til 31. mai 2007 for å avgi rapport.". Kommisjonen for gransking av "Western"-forliset er en uavhengig kommisjon. Dette innebærer at Justisdepartementet ikke kan gripe inn i kommisjonens arbeid, men vil avvente kommisjonens rapport som skal foreligge ved utgangen av mai 2007. Jeg vil i denne sammenheng understreke at Justisdepartementet har full tillit til kommisjonen og dens arbeid. Det er også verdt å fremheve lederens erfaring fra granskingen av "Utvik Senior".

Ved opprettelsen av kommisjonen ble det lagt vekt på at medlemmene samlet hadde den nødvendige tekniske, fiskerifaglige og etterforskningsmessige kompetanse, samt lokalkunnskap. Kommisjonen har så langt erfart at flere av de spørsmålene som reiser seg i arbeidet er av fiskerifaglig art, og departementet besluttet derfor 4. desember 2006 å utvide kommisjonen med ytterligere ett medlem med fiskerifaglig kompetanse. Utvidelsen vil medvirke til å styrke kommisjonens samlede kompetanse og bidra til en ytterligere kvalitetssikring av de vurderinger og beslutninger som treffes. Jeg håper dette også kan bidra til å styrke de pårørendes tillit til kommisjonen.