Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:310 (2006-2007)
Innlevert: 06.12.2006
Sendt: 07.12.2006
Besvart: 15.12.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når har olje- og energiministeren til hensikt å følge opp Stortingets vedtak og fremme sak om innføring av et nytt industrikraftregime til Stortinget?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i vårsesjonen 2005 med stemmene fra Fremskrittspartiet og de nåværende regjeringspartier å be Regjeringen utrede, i den hensikt å etablere, et nytt industrikraftregime.
Regjeringspartiene brukte vedtaket svært aktivt i fjorårets valgkamp, og lovet å følge dette opp hvis de kom i regjering. Etter at Regjeringen tiltrådte har imidlertid lite skjedd, og vi får direkte og indirekte tilbakemeldinger om at saken stadig utsettes. Dette skjer til tross for at olje- og energiministeren i svar til undertegnede 16. mars skrev: "Vi har en aktiv holdning til dette arbeidet i tråd med Soria Moria-erklæringa."
Til tross for denne "aktive" holdning til dette arbeidet, så har ingenting skjedd. Flere norske industribedrifter er inne i faser der man vurder om man skal fortsette produksjon i Norge eller om man skal flytte ut. Noen har allerede gitt opp, mens andre står foran beslutninger om store investeringer. Utfallet av denne saken vil ha avgjørende betydning for flere av disse.
Konflikt med ESA rundt det norske hjemfallsinstituttet bidrar også til ytterligere usikkerhet, og Regjeringens defensive energipolitikk som ikke bedrer underbalansen i kraftmarkedet, er heller ikke med å gjøre utsiktene for norsk kraftforedlende industri noe bedre.
Viser for øvrig til spørsmål nr. 563 (2005-2006).

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: De siste årene har markedsprisene på kraft i Norge vært på et høyere nivå enn tidligere, men likevel fortsatt lavere enn på kontinentet hvor prisene også har økt. Dette er en utfordring for den kraftintensive industrien som konkurrerer i et globalt marked. Utfordringen er ikke særnorsk, men gjelder kraftintensiv industri innenfor hele EØS-området.

Konkurransesituasjonen for den kraftintensive industrien i Europa har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og det er tatt initiativ både sentralt i EU og i noen av medlemslandene. Blant annet ser en høynivågruppe etablert av Kommisjonen på disse og andre spørsmål. Jeg følger det som skjer i EU på dette området tett.

Det er nødvendig fortsatt å bruke noe tid på å avklare hvilket handlingsrom vi har for ordninger for den kraftintensive industrien, herunder treforedlingsindustrien, innenfor rammen av EØS-avtalen. Særlig må det sees hen til utviklingen i EU sentralt og i de ulike EU-landene.

Regjeringen erkjenner at arbeidet er krevende, og at EØS-avtalen i betydelig grad innskrenker handlingsrommet for særnorske tiltak.

Jeg vil imidlertid med det første ta initiativ ovenfor ESA for å konkret avklare handlingsrommet for mulige endringer i leieavtalene inngått i henhold til St.prp. nr. 52 (1998-99), slik at de skal være dekkende i forhold til industriens behov.