Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:315 (2006-2007)
Innlevert: 07.12.2006
Sendt: 08.12.2006
Besvart: 18.12.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg viser til rapporten Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter, som ble overlevert til statsråden for noen uker siden, samt Dokument nr. 8:76 (2003-2004) forslag fra Fremskrittspartiet om gjennomføring av forsøk med elektronisk stemmegivning, inkludert stemmegivning over Internett, som et grunnlag for en fremtidig modernisering av valgloven.
Vil statsråden være positiv til at Drammen kommune kan være forsøkskommune ved kommunevalget 2007 med stemmegivning over Internett og SMS via mobiltelefon?

Begrunnelse

Som statsråden er godt kjent med, så er det nå gjort noen forsøk med bruk av stemmegivning over Internett i Storbritannia, Estland og i Sveits.
Fremskrittspartiet foreslo dette for noen år siden, men fikk kun egne stemmer i Stortinget.
Bakgrunnen for denne henvendelse er at undertegnede ønsker at Drammen kommune kan få være første kommune som kan teste ut dette, ved kommunevalget neste år. Dette som et tiltak for å få opp valgdeltakelsen og mulige økonomiske besparelser. Ikke minst passer det veldig bra med Drammen som forsøkskommune ettersom kommunen er veldig langt fremme når det gjelder bruk av Internett/e-post ved kommunal saksbehandling, servicetjenester, gratis trådløs Internett ved torget for innbyggerne & turister, bystyremøter vises direkte over Internett, alle bystyrerepresentanter bruker bærbare PC-er under møtene, særdeles bra nettside osv. Kort sagt en moderne e-kommune.
Målet med stemmegivning via Internett og mobil, må for det første være å øke valgdeltakelsen. Ikke bare for ungdom, men spesielt for de eldre og funksjonshemmede som til daglig har det vanskelig for å komme til valglokalet. Videre så er det mange småbarnsforeldre og karrierepersoner som føler tidsklemma som den største utfordring med det å ta seg tid til å dra til valglokale, og ikke minst stå i kø for å stemme. Det er ingen tvil om at det i et moderne IKT-samfunn en gang i fremtiden vil være vanlig å stemme via Internett. Bruk av IKT ved andre områder som f.eks. innlevering av selvangivelsen og disponeringer og transaksjoner via egen nettbank vitner om at det ikke er vanskelig og folk flest raskt blir vant til dette.
For egen del har undertegnede mye kontakt med politikere i Estland som er langt fremme når det gjelder elektronisk stemmegivning over Internett. Der er tilbakemeldingene særdeles positive etter at de gjennomførte dette ved kommunevalget sist. Undersøkelsene der viser at Internett-avstemning har betydelig støtte i befolkningen. Spesielt viste erfaringene at bruken av Internett til stemmegivning økte de unge velgernes deltakelse. Estland kommer til å bruke dette ved parlamentsvalget i mars neste år også, som undertegnede kommer til å følge nøye med som observatør/gjest.
Undertegnede ser også for seg at hvis en får en slik teknologi på plass, vil det være mye enklere å ta i bruk folkeavstemninger i kommunen. Undertegnede håper statsråden ser seg enig i dette.
Som statsråden er blitt gjort kjent med, anbefaler arbeidsgruppen (som leverte den nevnte rapport til statsråden for noen uker siden), at man tilbyr elektronisk stemmegivning i ukontrollerte omgivelser. Da dette ikke bare bidrar til økt tilgjengelighet, men også reduserte kostnader i forbindelse med valgavviklingen, og raskere og mer nøyaktig opptelling av stemmene.
Avslutningsvis vil jeg understreke det arbeidsgruppen selv skriver vedrørende forsøk av dette: "Utprøving ved skolevalg vil, som følge av de spesielle forhold som gjør seg gjeldende for slike valg, ha begrenset verdi. Kunnskap fra forsøk i forbindelse med skolevalg er i bare delvis overførbar til ordinære valg." Således bør dette utprøves i noen kommuner neste år, og derfor håper undertegnede at Drammen kan være med på dette.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Elektronisk stemmegivning reiser flere prinsipielle og vanskelige spørsmål både av demokratisk, juridisk, teknisk og administrativ art. Når spørsmål rundt elektronisk stemmegivning diskuteres, er én dimensjon særlig viktig, nemlig hvor stemmegivningen finner sted: i valglokalet under oppsyn av valgfunksjonærer (kontrollerte omgivelser) eller et sted der ingen kan føre kontroll med hvordan avstemningen skjer (ukontrollerte omgivelser). Det er særlig stemmegivning i ukontrollerte omgivelser som reiser prinsipielle problemer.

Den mest sentrale problemstillingen i et demokratisk og juridisk perspektiv når det gjelder stemmegivning i ukontrollerte omgivelser, er spørsmålet om elektronisk stemmegivning er forenlig med kravet til at stemmegivningen skal være hemmelig. Myndighetene skal etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og valgloven legge forholdene til rette for at velger får avgitt sin stemme usett og beskyttet mot utilbørlig påvirkning. Arbeidsgruppen som har skrevet rapporten om elektronisk stemmegivning mener forholdene i dag ikke ligger til rette for at det kan garanteres hemmelig og sikkert valg ved stemmegivning over Internett eller mobiltelefon.

Jeg mener derfor det er viktig at vi ikke går for fort frem. Vi må sikre at velgernes tillit til valgsystemet opprettholdes. Vi må dessuten finne løsninger på utfordringene knyttet til prinsippet om hemmelig stemmegivning. Departementet legger opp til en bred og grundig prosess for å følge opp rapporten om elektronisk stemmegivning.

Jeg kan ikke anbefale at det gjennomføres forsøk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2007. Rent tidsmessig vil det ikke være mulig å få på plass det apparatet som skal til for å kjøre forsøk allerede ved valget i 2007. Planlegging av forsøk og utvikling av kontrollsystemer er viktige elementer når forsøk skal gjennomføres. Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten anbefaler at elektronisk stemmegivning innføres i henhold til en nøye planlagt, skrittvis prosess styrt av ansvarlige valgmyndigheter. Elektronisk stemmegivning krever dessuten datasystemer som bør kontrolleres av valgmyndighetene gjennom en egen sertifiseringsordning. Det tar tid å få en slik ordning på plass. Jeg mener det er svært viktig at innføring av eventuell elektronisk stemmegivning ikke går ut over velgernes tillit til valgsystemet.

Departementet vurderer imidlertid, sammen med Kunnskapsdepartementet, om det er mulig å få på plass et opplegg for elektronisk stemmegivning ved skolevalget i 2007.