Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:330 (2006-2007)
Innlevert: 11.12.2006
Sendt: 11.12.2006
Besvart: 20.12.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Statsråden har ved flere anledninger lovet et nytt industrikraftregime for å sikre industrien rimelig kraft i løpet av 2006.
Kan statsråden redegjøre for hvor langt drøftingene med ESA om konkrete løsninger har kommet, og når kan Stortinget vente å få seg forelagt en sak om dette?

Begrunnelse

I svar på spørsmål til Stortingets energi- og miljøkomité av 17. oktober 2006 skriver statsråden følgende:

"Regjeringen arbeider [...] for å finne gode løsninger for denne industrien som er innenfor rammen av EØS-avtalen. Dette er et krevende arbeid hvor det blant annet må ses hen til utviklingen i EU sentralt og i de ulike EU-landene. [...]
Olje- og energiministerens ambisjon er fortsatt å kunne skissere en ordning for den kraftintensive industrien i løpet av året, om ikke nødvendigvis i form av et ferdig utarbeidet framlegg for Stortinget. Arbeidet er imidlertid krevende, og EØS-avtalen innskrenker i betydelig grad handlingsrommet for særnorske tiltak. Det er derfor nødvendig fortsatt å bruke noe tid på å vurdere hvilket handlingsrom som foreligger."

På bakgrunn av uttalelser i den offentlige debatten og det som er sitert her, stilles ovennevnte spørsmål.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Representanten Øyvind Vaksdal stilte i spørsmål nr. 310 den 6. desember et lignende spørsmål, og jeg viser til mitt svar av 15. desember 2006.

Jeg har hatt uformelle samtaler med ESA om tiltak for kraftintensiv industri, men konkrete forslag til ordninger har så langt ikke vært diskutert. Imidlertid vil jeg, slik det framgår av svaret til representanten Vaksdal, med det første ta initiativ overfor ESA for å konkret avklare handlingsrommet for mulige endringer i leieavtalene inngått i henhold til St.prp. nr. 52 (1998-99), slik at de skal være dekkende i forhold til industriens behov.