Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:317 (2006-2007)
Innlevert: 07.12.2006
Sendt: 08.12.2006
Besvart: 18.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I finansdebatten i Stortinget den 28. november kommer finansminister Kristin Halvorsen med følgende påstand: "Det gjelder når vi foreslår et samferdselsbudsjett som øker investeringene med 50 pst., og som er det beste jernbanebudsjettet Stortinget har sett på 25 år."
Jeg går ut ifra at det er finansministeren som er unøyaktig, og at det er Samferdselsministerens tall som er de korrekte?

Begrunnelse

Ser man på Samferdselsdepartementets proposisjon er det vel ikke en økning i samferdselsinvesteringene på 50 pst. Selv ikke på kap. 1350 post 30 kommer man opp i 50 pst. økning fra revidert. Og man ligger over 1 mrd. kr i etterslep i forhold til Nasjonal transportplan etter to år.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det finansministeren uttalte i finanstalen var at "Budsjettet for Jernbaneverket i 2007 er et stort løft for jernbanen i Norge. Investeringene i Jernbanen øker med 50 pst - og det totale jernbanebudsjettet er det beste på 25 år, når vi holder Gardermobanen utenfor […]" Jeg viser for øvrig til at finanstalen er lagt ut på Internett.

I Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon for 2007 er alle bevilgningstabeller på vanlig måte satt opp slik at "Forslag 2007" er sammenlignet med "Saldert budsjett 2006". Til sammenligning er dessuten tatt med "Regnskap 2005". Dette er et standardoppsett som viser budsjettforslaget for neste år sammenlignet med tilsvarende og sammenlignbart budsjettframlegg for inneværende år. Dette betyr at det i denne oppstillingen ikke er tatt med eventuelle tilleggsbevilgninger i løpet av inneværende år. I Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon for 2007 er budsjettendringene for 2006 som en tilleggsopplysning, presentert under punkt 3 Diverse tabeller, jf. side 17.

Samferdselsdepartementets investeringsbudsjett som inneholder bevilgninger på 30-poster, omfattes av investeringer til veg og jernbane. Under vegbudsjettet er i tillegg tatt med bevilgninger under post 29 Vederlag til OPS-prosjekt og post 60 Forsøk. Foreslått bevilgning for 2007, sammenlignet med saldert budsjett 2006, utgjør følgende:

(i mill. kroner)

Investeringer Saldert budsjett 2006 Forslag 2007 Nominell økning 2006-2007 kroner

Nominell økning 2006-2007 prosent

Veg 6 211,1 6 614,7 403,6 6,5

Jernbane 1 477,0 2 219,6 742,6 50,3

Totalt 7 688,1 8 834,3 1 146,2 14,9