Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:318 (2006-2007)
Innlevert: 08.12.2006
Sendt: 08.12.2006
Besvart: 15.12.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til Regjeringens arbeid for å bygge CO2-renseanlegg på Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø. Ifølge olje- og energiministeren skal renseanlegget baseres på dagens tilgjengelige teknologi, ergo ingen ny teknologisk utvikling. Regjeringen er opptatt av å innfri kravene i Kyoto, som åpner for tiltak på tvers av landegrenser.
Sett i forhold til totale kostnader for prosjektet, hvilken miljøeffekt vil rensing på Kårstø ha i forhold til å bruke tilsvarende beløp på å rense ett/flere kullkraftverk i Kina?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen har slått fast at utslippsforpliktelsen etter Kyotoprotokollen for perioden 2008-2012 skal oppfylles gjennom en kombinasjon av nasjonale tiltak og bruk av Kyotomekanismene slik protokollen legger opp til, der en betydelig del av utslippsreduksjonene skal skje gjennom nasjonale tiltak (jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet). Regjeringen legger opp til en bred tilnærming for å redusere de nasjonale utslippene av klimagasser, og vil blant annet komme tilbake til Stortinget med en melding om sektorvise klimahandlingsplaner i 2007. Et anlegg for CO2-håndtering på Kårstø vil bidra til å redusere utslippene av CO2 nasjonalt, og til norsk oppfyllelse av Kyotoprotokollen.