Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:320 (2006-2007)
Innlevert: 08.12.2006
Sendt: 08.12.2006
Besvart: 19.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Gjennom media har det kommet fram at Statens vegvesen nå antyder byggstart på E39 Rådal-Svegatjønn først i 2009. Dette er senere enn forutsatt tidligere.
Er det noe statsråden kan gjøre for å fremskynde byggestart på dette prosjektet?

Begrunnelse

E39 med parsell Rådal-Svegatjønn er et høyt prioritert stamveiprosjekt, som vil avløse et veisystem mellom Os og Bergen som ikke på noen måte tilfredsstiller dagens transport. Når de nye gassfergene fases inn etter årsskiftet vil sannsynligvis trafikken øke ytterligere. Prosjektet er realisert som bompengeprosjekt. Bergen kommune, Os kommune og Hordaland fylkeskommune har opprettet et bompengeselskap for å ta hånd om finansieringen.
Bergen kommune har også nylig vedtatt reguleringsplan, slik at alt skulle nå ligge til rette for forsering av dette viktige prosjektet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Statens vegvesens handlingsprogram/planleggingsprogram for perioden 2006-2015 er det lagt opp til å starte utbyggingen på strekningen Svegatjørn-Rådal i første fireårsperiode (2006-2009), med bompenger i 2008. Dette innebærer en forsering i forhold til St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015, der det var forutsatt oppstart først i siste del av tiårsperioden, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006), side 111. Hordaland fylkeskommune og Os og Bergen kommuner har sluttet seg til delvis bompengefinansiering av prosjektet.

I handlingsprogrammet er det foreløpig lagt til grunn at kostnadene for prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal vil være på om lag 2,1 mrd. kr. Dette er basert på kommunedelplan for E39-delen av prosjektet og kun på skisser for Rådalskrysset. Det har skjedd en utvikling og detaljering i prosjektet, som er vanlig ved store og kompliserte prosjekter. Det foreligger nå godkjent reguleringsplan for E39 med firefeltsveg. Det er også utarbeidet utkast til reguleringsplan for Rådalskrysset i flere varianter. Det ligger an til økte kostnader. Den viktigste årsaken til dette er mer omfattende løsninger i Rådalsområdet. Kostnadsoverslaget er også oppdatert ut fra markedssituasjonen og økte standardkrav. Det må derfor utarbeides ny finansieringsplan, og det må gjennomføres ny lokal behandling. Videre skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS 2). Det er derfor på nåværende tidspunkt for tidlig å si noe om hvilke økonomiske konsekvenser de mer omfattende løsningene i Rådalsområdet vil få.

Saken vil bli lagt fram for Stortinget så snart som mulig etter at tilstrekkelige avklaringer foreligger.