Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:321 (2006-2007)
Innlevert: 08.12.2006
Sendt: 08.12.2006
Besvart: 18.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar datert 26. juni 2006 på mitt skriftlige spørsmål nr. 1071 om tiltak for å skaffe flere flygeledere til Avinor. Konkret gjelder dette gjenopptagelse av samarbeid med University of North Dakota (UND) som er en av verdens ledende utdanningsinstitusjoner innenfor ATC. Etter endring i de krav som stilles til slik utdanning har UND sendt søknad til Luftfartstilsynet om ny godkjenning.
Hva gjør statsråden for å forsikre seg om at tilgjengelig internasjonal utdanningskompetanse blir brukt for å utdanne nok flygeledere?

Begrunnelse

Jeg viser til innledningen i statsrådens brev av 26. juni 2006: "Jeg deler representanten Sorteviks bekymring for mangelen på flygeledere. Avinor tar situasjonen meget alvorlig og har satt i gang flere tiltak for å bedre situasjonen."
Mange års samarbeid med UND ble avsluttet av nå avgått ledelse i Avinor.
En feilslått strategi når det gjelder bemanning av flygeledere og assistenter har påført norske flypassasjerer og flyoperatører store forsinkelser med tilhørende store utgifter. En del av denne strategien var satsing på felles nordisk skole for utdanning av flygeledere. Denne skolen kan neppe alene sikre at nødvendig bemanning av flygeledere og assistenter ved norske flyplasser blir tilstrekkelig i løpet av kommende 3-årsperiode. Til det er behovet for stort og utdanningskapasiteten ved felles nordisk skole i Malmø for liten. Supplerende tiltak er derfor nødvendig. Gjenopptagelse av den mangeårige gode forbindelsen med UND fremstår derfor som fornuftig og nødvendig.
Formalkrav som tilpasning til europeisk regelverk også for krav til flygelederutdanning i Norge bør kunne skje hurtig, og bør på ingen måte stå i vegen for at også ledig utdanningskapasitet hos UND brukes av Avinor for å dekke et presserende behov for flygeledere i Norge.
Jeg går ut fra at statsråden er kjent med UND posisjon innefor denne typen utdanning, og går ut fra at statsråden også er kjent med at UND har simulator med innflygingsforhold også på norske flyplasser. Begge deler understreker at UND fremstår som et særdeles godt supplement til nordisk utdanning.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Utdanning av flygeledere har meget høy prioritet hos Avinor. Avinor har opplyst at flere tiltak er igangsatt for å framskynde tilførsel av nye flygeledere.

Ved den felles nordiske skolen i Malmø, Entry Point North, foregår den institusjonelle delen av utdanningen. Det vil si klasseromsundervisning og simulatortrening for å forberede elvene på den praktiske treningen som senere vil foregå ute ved Avinors enheter.

Avinor har opplyst at de i første rekke ønsker å benytte seg av den kapasiteten som finnes ved Entry Point North. Det er i samarbeid med søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark nedlagt et betydelig arbeid i utviklingen og oppbyggingen av skolen, ikke minst det faglige innholdet i utdanningen som Avinor er godt fornøyd med. Kapasiteten ved Entry Point North er for tiden ikke fullt utnyttet. Med den utdanningstakt som Avinor har lagt opp til de kommende år, har den felles nordiske skolen rapportert at den vil kunne møte Avinors behov.

Avinor har tidligere hatt et nært og formalisert samarbeid med University of North-Dacota Aerospace Foundation (UNDAF) hva gjelder utdanning av flygeledere. Dette samarbeidet ble som kjent avsluttet og spørsmålet om å gjenoppta samarbeidet har vært reist ved enkelte anledninger.

På grunn av nye bestemmelser om kravsetting til de institusjoner som skal utdanne flygeledere har det frem til nå ikke vært aktuelt å vurdere et fornyet samarbeid med UNDAF. Som kjent har UNDAF nå levert inn en søknad til Luftfartstilsynet om godkjenning som utdanningsorganisasjon for flygeledere. Dette er en søknad om en førstegangsgodkjenning som innebærer en omfattende prosess. Jeg har fått opplyst at søknaden er til behandling i Luftfartstilsynet.

Avinor har videre opplyst at de hadde et møte med UNDAF i høst der et mulig samarbeidsprosjekt ble diskutert. UNDAF som institusjon gav et meget solid inntrykk og opplyste at utdanning av flygeledere er intensivert. Videre har de oppgradert infrastrukturen i forbindelse med utdanningen, med nye og mer moderne simulatorer og større og bedre lokaler. Avinor har opplyst at det er av interesse å vite at det finnes kapasitet andre steder dersom Entry Point North ikke leverer i henhold til kravene. Det er enighet om å holde en dialog med Luftfartstilsynet med hensyn til mulig godkjenning av flygelederutdanningen ved UNDAF etter Luftfartstilsynets krav.

Det er i dag tilstrekkelig utdanningskapasitet ved den felles nordiske skolen. Et samarbeid med UNDAF, forutsatt godkjenning fra Luftfartstilsynet, kan slik Avinor ser det være aktuelt hvis det er nødvendig å øke kapasiteten ytterligere på den institusjonelle utdanningen.

Den andre og like viktige delen av flygelederutdanningen er den praktiske treningen. Denne delen av opplæringen vil fortsatt være begrensningen og flaskehalsen, som jeg også redegjorde for i mitt brev av 26. juni 2006. Avinor har opplyst at de arbeider med muligheten for å effektivisere denne innenfor gjeldende regelverk.