Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:324 (2006-2007)
Innlevert: 08.12.2006
Sendt: 11.12.2006
Besvart: 15.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Kan Venstre få svar på i hvilken form og på hvilket tidspunkt Stortinget får Regjeringens innstilling med hensyn til lokalsykehusenes akuttfunksjoner til behandling?

Begrunnelse

Jeg viser til Stortingets behandling av budsjettet for Helse- og omsorgdepartementet 5. desember 2006. Helse- og omsorgsministeren satte i oktober ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan lokalsykehusenes oppgaver knyttet til akuttfunksjoner kan tydeliggjøres.
Venstre ba under debatten om en avklaring på om Stortinget ville få den nevnte rapport til behandling uten å få et svar.
Venstre mener hovedproblemet for sykehusene er manglende forutsigbarhet. Uforutsigbare rammevilkår gir konstante underbemanninger, høyt sykefravær og økning i antall deltidsstillinger. Dette koster milliarder.
Dersom man ikke vet hvilke vilkår man skal drive etter om et år, da blir sykehusdriften ineffektiv. Derfor er kanskje det viktigste effektiviseringstiltaket i helsesektoren å gi en avklaring om innholdet i lokalsykehusene.
I dette perspektivet er rapporten fra arbeidsgruppa som ledes av Bjørn Erikstein, administrerende direktør i Helse Sør RHF, av spesiell interesse for Stortinget.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har lagt stor vekt på å skape trygghet for livskraftige lokalsykehus. Lokalsykehus har derfor fått særskilt omtale i Nasjonal helseplan (2007-2010) som Regjeringen la fram under del III av Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2007.

Nasjonal helseplan identifiserer trygghet, faglige hovedoppgaver og akuttmedisinsk beredskap som sentrale elementer for å sikre lokalsykehusene på lang sikt. I helseplanen er det lagt føringer for at det faglige innholdet i lokalsykehusene skal tilpasses lokale betingelser og befolkningens behov, og at hovedoppgaver skal knyttes til utredning og behandling for de store sykdomsgruppene. Særlig gjelder dette pasienter som trenger nærhet til tjenestetilbudet, som syke eldre og kronisk syke.

De faglige hovedoppgaver for lokalsykehusene avklares gjennom Nasjonal helseplan. Problemstillinger knyttet til akuttfunksjoner og lokalsykehusenes rolle og oppgaver i den samlede akuttmedisinske behandlingskjede krever gjennomgang og vurderinger fra fagpersoner med variert bakgrunn og erfaring. Jeg har derfor nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å belyse dette. Arbeidsgruppen skal ha en grundig dialog med berørte parter slik at både faglige og andre synspunkter vurderes.

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport til departementet den 19. mars 2007. Jeg vil i 2007 på egnet måte komme tilbake til Stortinget med den videre oppfølging av saken.