Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:329 (2006-2007)
Innlevert: 08.12.2006
Sendt: 11.12.2006
Besvart: 20.12.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Statsråden har lovt en handlingsplan mot strømkrise tidlig i høst. Den er allerede sterkt forsinket og statsråden sier at den skal fremlegges så snart de langsiktige tiltakene er på plass. Torsdag 7. desember, samme dag som statsråden sa i politisk kvarter at det tok noe lengre tid før planen var klar, ble planen, ifølge NTB, fremlagt av statsministeren i Kristiansund. Slik sett er forvirringen nå enda større rundt Regjeringens planer.
Er planen nå fremlagt, eller vil planen komme senere, og i så fall når?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen har gjort et betydelig arbeid med å få på plass tiltak for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge i løpet av det siste året. Arbeidet for å styrke kraftsituasjonen i regionen er basert på tiltak for økt overføringskapasitet, økt satsing på energiomlegging og ny produksjon, samt andre tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten i Midt-Norge.

Tiltakene kan oppsummeres i følgende punkter:

Overføringsevnen - Statnetts tiltak for å styrke overføringsnettet i Midt-Norge:

- Flere større nettinvesteringer, blant annet konkret knyttet til utvidelsen av Norsk Hydros aluminiumsverk på Sunndalsøra og Ormen Lange-utbyggingen er utført.

- Det vil bli investert i anlegg for spenningsstøtte i overføringsnettet som vil komme på plass i 2007 og 2008.

- Det er i dag på norsk side besluttet å øke overføringskapasiteten mellom Midt-Norge og Sverige (Nea-Järpströmmen) som skal være på plass fra høsten 2009.

- Ny overføringsforbindelse mellom Sogn og Møre som ventes ferdig i 2011-2012 er meldt.

Energiomlegging

- Enova har flere tiltak for satsing på energisparing, økt produksjon av fornybar energi og informasjonstiltak. En fordobling av rammene til Enova gir mulighet for en betydelig økning i satsingen.

Tilrettelegging for ny kraftproduksjon

- En ny støtteordning til fornybar elektrisitet gjennom Enova for å realisere vind-, vann- og biokraftprosjekt i området er initiert.

- NVE styrker saksbehandlerkapasiteten og prioriterer konsesjonssaker for vann og vind i Midt-Norge.

- Det er kontakt med aktuelle utbyggere av gasskraft i Midt-Norge for å sikre en permanent og robust kraftforsyning i regionen. Her er tre prosjekter under planlegging; Tjeldbergodden, Elnesvågen og Skogn.

Tiltak for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner

- Statnett har besluttet å investere i to reservekraftverk på til sammen 300 MW til bruk i svært anstrengte kraftsituasjoner. Anleggene skal lokaliseres i Midt-Norge og skal være klar for bruk i begynnelsen av 2008. Det arbeides videre med å etablere ytterligere et reservekraftverk.

Statnetts tiltak for å sikre kraftforsyningen i Midt-Norge er svært viktige. Regjeringen er fornøyd med at Statnett har iverksatt tiltak som skal sikre kraftsituasjonen i Midt-Norge i årene som kommer.

I tillegg gjøres det nå en betydelig innsats for å få på plass ny produksjon i regionen. Å få klarlagt rammene for en varig energiløsning er det som gjenstår før Regjeringen kan legge fram en fullstendig handlingsplan for Midt-Norge. Olje- og energidepartementet er i kontakt med de ulike selskapene og vil legge fram en fullstendig handlingsplan for Midt-Norge så snart nødvendige avklaringer er gjort.