Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:332 (2006-2007)
Innlevert: 11.12.2006
Sendt: 11.12.2006
Besvart: 19.12.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I 2004 informerte Finansdepartementet at en gjeninnføring av eiendomsskatt i Oslo vil kreve retaksering av samtlige eiendommer for å etablere et korrekt eiendomsskattegrunnlag.
Dersom dette fremdeles medfører riktighet, hvor store kostnader antar Finansdepartementet at en slik retaksering vil koste, hvor lang tid vil en slik retaksering ta, og hvor stor maksimal netto proveny vil Oslo anslagsvis kunne beregne i årene 2008, 2009 og 2010 dersom eiendomsskatt ble vedtatt innført høsten 2007?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Det er opp til kommunestyret i den enkelte kommune å avgjøre hvorvidt det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Velger kommunen å skrive ut eiendomsskatt vil den være bundet av reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Loven inneholder imidlertid regler som gir kommunene visse valgmuligheter ved utskrivingen av skatten. Disse valgmulighetene vil kunne ha betydning både for kommunens inntekter fra skatten og for kostnadene knyttet til taksering. Dette er forhold som gjør det vanskelig å gi noe eksakt svar på de spørsmålene du stiller i ditt brev.

Provenyet av å gjeninnføre eiendomskatt i Oslo kommune vil avhenge av hvordan den utformes, dvs. om det innføres et bunnfradrag mv. Det er derfor umulig å anslå provenyet av en eventuell gjeninnføring av eiendomskatt i Oslo kommune. Tabellen nedenfor viser imidlertid provenyet fra eiendomsskatten i Oslo kommune i perioden 1991 til 1998 Eiendomsskatten ble avviklet i Oslo fra og med 1999.

Tabell Samlet proveny fra eiendomskatt i Oslo kommune

i perioden 1991 til 1999. Mill. kroner

År Samlet proveny fra eiendomsskatt i Oslo kommune. Mill. kroner

1991 311

1992 496

1993 542

1994 589

1995 606

1996 627

1997 359

1998 183

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Skattesatsen som ble anvendt for de nevnte årene var henholdsvis 4, 6, 7, 7, 7, 7, 4 og 2 promille. Fra 1993 og til og med 1995 ble det anvendt et bunnfradrag på 28 000 kr. I årene 1996 til og med 1998 utgjorde bunnfradraget 112 000 kr.

Ved en gjeninnføring av eiendomsskatt vil Oslo kommune måtte starte med en skattesats på 2 promille, jf. eigedomsskattelova § 13 første ledd. Satsen kan deretter økes med inntil 2 promille for hvert år inntil man når lovens maksimum på 7 promille.

Kostnadene og tidsforbruket knyttet til ny taksering vil avhenge av flere forhold, herunder hvilken framgangsmåte kommunen velger å anvende, antall eiendommer, samt hvilken godtgjørelse kommunen må betale til de som utfører takseringsarbeidet. I brev av 17. juni 1998 fra kommuneadvokaten i Oslo kommune til Finansdepartementet heter det:

"I denne forbindelse må det pekes på at en generell omtaksering av de om lag 66 000 berørte eiendommer i Oslo er en meget betydelig oppgave. Den forrige omtakseringen i kommunen ble påbegynt i 1985 og avsluttet høsten 1988. Man benyttet 70-80 takstmenn fra Norges takseringsforbund. De samlede utgifter utgjorde ca. kr. 40 mill."

Justert for prisvekst gjennom bruk av konsumprisindeksen vil dette tilsvare drøyt 60 mill. kr etter dagens pengeverdi. I tillegg må det tas høyde for endring i antall berørte eiendommer, samt at kostnadene knyttet til taksering kan ha økt mer enn konsumprisindeksen mv. For øvrig bemerkes at det også vil påløpe kostnader til administrasjon av ordningen.