Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:337 (2006-2007)
Innlevert: 11.12.2006
Sendt: 12.12.2006
Besvart: 18.12.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vinteren 2005 ble det besluttet av stortingsflertallet (Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti) at det skulle bevilges midler til å installere renseanlegg for å redusere utslippsnivåene fra Fundia i Mo i Rana. Så vidt representanten har brakt på det rene er det fortsatt ikke installert noe renseanlegg ved Fundia.
Når vil renseanlegg for reduksjon av kvikksølvutslippene fra Fundia kunne være på plass?

Begrunnelse

Fundia i Mo i Rana er ifølge statistikk fra SFT Norges suverent største kilde til utslipp av kvikksølv. Fundia slipper alene ut mer enn 100 kilo. Kvikksølv er svært helseskadelig og utslippet av kvikksølv til luft fra Fundia i Mo i Rana må kunne anses for å utgjøre en helserisiko for ranværingene. Utslippet er også en betydelig bidragsyter til de totale nasjonale utslippene. Etter å ha installert renseanlegg har annen industri redusert sine utslipp ned mot en fjerde del av nivået før rensing ble iverksatt. For eksempel har Øye Smelteverk, (Tinfoss) redusert sine utslipp i perioden 2001 til 2005 fra mer enn 20 kilo til under 6 kilo. Dette ifølge SFT.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet avgjorde i 2003 klage på Statens forurensningstilsyns vedtak om endring av utslippstillatelsen til Fundia Armeringsstål AS. Nye fremtidige utslippsgrenser for kvikksølv ble opprettholdt, men fristen for iverksettelse av vedtaket ble utsatt inntil andre skrapjernbaserte stålverk i EU blir pålagt tilsvarende krav.

I Revidert nasjonalbudsjett for 2005 ble det avsatt 30 mill. kr til statlig støtte til renseanlegg ved Fundia innenfor rammen av EØS-avtalen og reglene om statsstøtte til miljøforbedringer. En eventuell støtte forutsetter at bedriften foretar en investeringsbeslutning. Nærings- og handelsdepartementet har opplyst at midlene foreløpig ikke er benyttet, men at bevilgningen ligger fast ut 2007.