Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:338 (2006-2007)
Innlevert: 11.12.2006
Sendt: 12.12.2006
Besvart: 15.12.2006 av justisminister Knut Storberget

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): En høyst oppsiktsvekkende intern strid ryster nå Agder politidistrikt. Sentrale tjenestemenn i politidistriktet har gått offentlig ut med knallhard kritikk mot sin egen politimester. Agder vil neste år ha 19 ubesatte politistillinger. Dette synes i særlig grad å ramme distriktskommuner på Agder. Kritikken har blant annet gått på at politimesteren ikke forstår behovet for et tilstedeværende og synlig politi i kommuner som Froland.
Vil statsråden snarest sørge for å rydde opp i striden i Agder politidistrikt?

Begrunnelse

Stridens kjerne dreier seg i vesentlig grad om det man opplever som en ikke ubetydelig mangel på ressurser i Agder politidistrikt. Politireform 2000 skulle frigjøre mer politiressurser til aktiv tjeneste. Politireform 2000 var en organisatorisk reform der antall politidistrikter ble redusert fra 54 til 27. Reformen skulle resultere i en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse og et mer tjenesteytende og publikumsorientert politi. Reformen skulle også resultere i et økt volum tjenestefolk på aktiv tjeneste ute blant publikum for å gi et mer synlig politi. I Agder synes resultatet å ha blitt det stikk motsatte. Flere opplever det slik at man har fått et mindre synlig politi i flere Agder-kommuner etter reformen. Agder politidistrikt er på ingen måte tjent med store og rystende interne konflikter som blant annet er forårsaket av en merkbar ressursknapphet i politidistriktet. Statsråden bør av disse grunner nøye vurdere ressurssituasjonen i Agder politidistrikt sett i forhold til den aktuelle kriminalitetssituasjonen.
Regjeringen må vurdere om det er akseptabelt at 19 stillinger skal stå ubesatte neste år og om det er nødvendig å ekstrabevilge midler til å fylle opp de 19 vakante stillingene i Agder politidistrikt. Ekstra bevilgninger vil kunne dempe den opprivendes konflikten. Det er nå høyst viktig å skape intern ro og faglig enighet i Agder politidistrikt. Dette blant annet for å gjenvinne den nødvendige tillit og troverdighet hos innbyggerne til politiet i den landsdelen politidistriktet skal betjene. Justisministeren bør av disse grunner gjøre det som er mulig for å ordne opp i den oppståtte situasjon i Agder politidistrikt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politireformen har gitt politi- og lensmannsetaten organisasjonsmessige og ressursmessige fordeler, som spesielt er kommet til syne i en mer effektiv bekjempelse av alvorlig kriminalitet. Store distrikter, som ble etablert ved at flere mindre ble slått sammen, kommer ressursmessig bedre ut og har større potensial for omdisponering til operativ tjeneste enn de mindre distriktene.

Tidligere evalueringer peker imidlertid på behovet for å finne en bedre balanse mellom lokal tilstedværelse, håndtering av hverdagskriminalitet og ressursbruk på alvorlig kriminalitet. Reformens fase 2, som evalueres nå, har hatt som formål å videreutvikle arbeidsformer og lokal organisering for å imøtekomme disse utfordringene. En evaluering av politireformen vil foreligge ved årsskiftet og det er derfor for tidlig å vurdere reformens resultater.

Agder politidistrikt har hatt en positiv kriminalitetsutvikling med en nedgang i antall registrerte forbrytelser de siste år. Resultatene på sentrale måleområder er også i positiv utvikling. Oppklaringsprosenten når det gjelder forbrytelsessaker er forbedret fra 39,9 pst. i 2004 til 41.2 pst. pr 1. desember 2006. Restansene på straffesaker bygges ned med gode resultater.

Politidirektoratet opplyser at Agder politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenliknet med andre distrikter. I forbindelse med budsjettildelingen for 2006, gav dessuten justisministeren Agder politidistrikt 1 mill. kr ekstra for at politiet skulle kunne være mer til stede i distriktene.

Politidirektoratet opplyser at de nylig gjennomførte rutinemessig tilsyn i politidistriktet, og at de vil følge opp distriktet. Jeg følger utviklingen nøye og har tillit til at Politidirektoratet og politimesteren følger opp utviklingen slik at alle deler av Agder sikres en god polititjeneste.

Direktoratet foretar nå en gjennomgang og ajourføring av ressursfordelingsmodellen, som ligger til grunn for den årlige budsjettildelingen. Samtlige politimestere og arbeidstakerorganisasjonene har gitt innspill til dette arbeidet. Direktoratet legger stor vekt på at fordelingskriteriene skal bidra til at det enkelte politidistrikt får en riktig ressursandel i forhold til distriktets oppgaver og lokale forhold.