Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:343 (2006-2007)
Innlevert: 13.12.2006
Sendt: 13.12.2006
Besvart: 20.12.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Som et tiltak for å unngå kraftkrise i Midt-Norge, innførte Regjeringen ved Statnett et eget prisområde for strøm for Midt-Norge fra 20. november. Statsråden har flere ganger hevdet at en marginal økning i prisen var tilstrekkelig til at kraften ville gå til regionen, slik at den reelle prisendringen ville ha liten betydning for forbrukerne.
Hvordan har prisutviklingen for husholdninger og industri i Midt-Norge vært sammenlignet med landet for øvrig?

Begrunnelse

Ved innføringen av eget prisområdet for Midt-Norge 20. november d.å. uttalte Regjeringen at det i realiteten ville bety svært små endringer for den enkelte forbruker. Kanskje var så lite som et halvt øres tillegg i prisen, nok til å tilføre regionen den kraften det var behov for. Signaler undertegnede har fått tyder allikevel på at prisvariasjonene til tider har vært relativt store og at kostnadene for forbrukerne har vært merkbare.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Nord Pool Spot AS områdepris for Midt-Norge har i gjennomsnitt ligget 2,2 øre/kWh over områdeprisen for Sør-Norge fra 20. november til 15. desember. Sammenlignet med Nord-Norge har gjennomsnittlig områdepris for Midt-Norge vært 0,04 øre/kWh høyere i samme periode, dvs. nærmest like. Prisforskjellene var størst i uke 48 og 49 med gjennomsnittlig 2,9 øre/kWh høyere pris i Midt- og Nord-Norge enn i Sør-Norge.

På dagtid har det i store trekk vært like priser over hele Norge. På nattestid har det vært lave priser i Sør-Norge på grunn av svært mye nedbør, høy vannføring og dermed høy vannkraftproduksjon da forbruket er lavt, og det har vært tilgang på rimelig import fra Sverige og Danmark. Dette er hovedgrunnen til prisforskjellene mellom Sør-, Midt- og Nord-Norge over døgnet. Områdeprisene time for time vil være bestemt av de løpende produksjons- og forbruksforholdene i området, samt av overføringskapasiteten til tilliggende områder eller land.

Så langt har derfor ikke etablering av eget prisområde i Midt-Norge ført til nevneverdige prisforskjeller mellom Midt-Norge og Nord-Norge. Prisforskjeller mellom Sør-Norge og Midt- og Nord-Norge er ikke noe nytt siden Norge vanligvis er inndelt i to prisområder ved flaskehalser i overføringsnettet. Forholdet mellom de ulike områdeprisene vil kunne variere avhengig av utviklingen i kraftsituasjonen i områdene. Selv om Midt- og Nord-Norge i perioden med tre prisområder har noe høyere priser enn Sør-Norge, har Sør-Norge sett over hele året i år hatt en gjennomsnittspris på 40,2 øre/kWh, mens Nord- og Midt Norge har hatt en gjennomsnittlig pris på 40,02 øre/kWh. Det er derfor etter mitt syn ikke grunnlag for å trekke konklusjon om at innføring av eget prisområde i Midt-Norge i seg selv har ført til økte priser for forbrukere i Midt-Norge eller til at forbrukere i Midt-Norge står overfor høyere priser enn andre norske forbrukere. Det har gått relativ kort tid siden Midt-Norge ble eget prisområde, derfor ser jeg viktigheten av å følge med på prisutviklingen fremover. Det er også viktig å påpeke at kraftprisene har gått kraftig ned over hele landet den siste tiden, noe som har vært til fordel for norske forbrukere generelt.

I hvilken grad husholdningene i Midt-Norge og i landet for øvrig blir eksponert for eventuelle prisforskjeller i spotmarkedet vil blant annet kunne avhenge av husholdningenes egne valg av kontrakter og kraftleverandører. Det kan også avhenge av hvorvidt kraftleverandørene har tilgang til konsesjonskraft. For den mest vanlige kontraktstypen for husholdningene, standard variabel kontrakt, synes prisene i Midt-Norge ifølge NVE heller å ha ligget under enn over landsgjennomsnittet de siste ukene. Snittprisen for kraftleverandørene i Midt-Norge ligger hele tiden klart under snittet for de dominerende kraftleverandørene og også i enkelte uker under snittet til de landsdekkende leverandørene.

Spotpriskontrakter er basert direkte på områdeprisen i hvert av de tre prisområdene. Om lag en firedel av norske husholdninger har i dag spotpriskontrakt. Som det fremgår ovenfor, har områdeprisen i Midt-Norge i gjennomsnitt ligget 2,2 øre/kWh over snittet i Sør-Norge, mens den har vært tilnærmet lik prisen i Nord-Norge. Som vist ovenfor har imidlertid forholdet mellom områdeprisene mellom Sør-Norge og Midt- og Nord-Norge endret seg noe gjennom året.

De landsdekkende leverandørene som tilbyr fastprisavtaler har fortsatt kontrakter til samme pris over hele landet, selv om Midt-Norge er skilt ut som et eget prisområde. Ifølge NVE synes ikke prisene fra kraftleverandørene i Midt-Norge å ligge over landsgjennomsnittet. Tvert imot ligger flere av dem for tiden under snittet av de landsdekkende leverandørene.

Når det gjelder den kraftintensive industrien, har store deler av denne industrien prissikret sitt kraftforbruk med finansielle sikringskontrakter. Utformingen av kontraktene bestemmer om de refereres områdepris eller systempris, og dermed om bedriftene netto har vært negativt påvirket av den noe høyere områdeprisen i Midt-Norge. Olje- og energidepartementet har ikke oversikt over vilkårene, inklusiv hvor kontraktene refereres og priser, i de kommersielle kraftkontraktene. Flere bedrifter i området har kraftkontrakter på myndighetsbestemte vilkår som leveres til områdepris. I Midt-Norge utgjør disse til sammen 1,7 TWh/år fram til 31. desember 2010.