Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:345 (2006-2007)
Innlevert: 13.12.2006
Sendt: 13.12.2006
Besvart: 20.12.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Statnett forestår bygging av en 420 kV kraftlinje fra Skårheia i Birkenes kommune til Holen i Setesdal. Berørte kommuner og "Aksjon for miljøtilpassa kraftlinje i Setesdal" krever en miljøtilpasset kraftlinje. Dette innebærer et krav om at kraftlinjen legges som kabel i en ny tunnel på strekningen Brokke-Holen, en strekning på ca. 30 km.
Ser Regjeringen det som viktig at man generelt prøver å miljøtilpasse nye kraftlinjer, og vil staten ta ekstraregningen for eventuell kabling?

Begrunnelse

Statnett ba i 2006 Olje- og energidepartementet om å gjenoppta klagebehandlingen vedrørendes byggingen av en 420 kV kraftlinje fra Skårheia i Birkenes kommune til Holen kraftverk i Bykle kommune. Kraftlinja går gjennom 5 kommuner i Aust-Agder fylke. Kraftlinjen fikk konsesjon av NVE allerede i 1999. Men avgjørelsen ble den gang innklaget for Olje- og energidepartementet. Klagebehandlingen ble imidlertid ikke fullført fordi en forutsetning for linjen var realisering av nye kabelforbindelser mellom Norge og utlandet, noe det den gang hersket en viss usikkerhet rundt. Nå er imidlertid arbeidet med verdens lengste undersjøiske høyspentkabel, NorNed-kabelen, mellom Nederland og Norge snart fullført. Utbygging av en ny kraftlinje fra Skåreheia til Holen er av disse grunner nødvendig. Den samfunnsmessige nytteverdien av NorNed-kabelen og den nye kraftledningen i Setesdal er stor. Styrket overføringskapasitet med utlandet gjennom NorNed-kabelen vil øke kapasiteten for kraftutveksling med utlandet med rundt 20 pst. Denne økningen er viktig for å bedre leveringssikkerheten i Norge i år med svikt i tilsiget til norske kraftmagasiner. Berørte kommuner og aksjonistgruppen krever imidlertid at planene til Statnett må endres slik at man får en bedre miljøtilpassing. Det pekes spesielt på strekningen Holen-Brokke. Det vises til at de 30 km strekket Brokke-Holen utgjør vil gå gjennom et spesielt sårbart naturområde som er viktig for Europas sørligste villreinstamme og som har stor natur- og rekreasjonsverdi.
Kommunene og aksjonistgruppa er ikke i mot bygging av ny kraftlinje gjennom Setesdal som sådan, men krever altså tunnelkabel fremfor tradisjonelt luftspenn for strekningen Brokke-Holen. Regjeringen bør av disse grunner vurdere nøye hva det kan være aktuelt å gjøre før en endelig beslutning fattes over nyttår. En forutsetning for Regjeringens vurderinger bør selvsagt være at kraftlinjen blir fremført mellom Skårheia og Holen, men Regjeringen bør allikevel vurdere de innvendinger og krav som er fremkommet fra berørte kommuner og aksjonistgruppa.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Olje- og energidepartementet behandler klagesaken knyttet til konsesjon for bygging av ny 420 kV kraftledning fra Skåreheia til Holen. Behandlingen skjer i samarbeid med Miljøverndepartementet og andre berørte departementer.

Olje- og energidepartementet har bestemt at Statnett skal gjennomføre oppdaterte undersøkelser knyttet til mulige skadevirkninger ved bygging av ledningen. Statnett har i en rapport fra september 2006 blant annet utredet spørsmålet om kabel som alternativ til luftledning mellom Brokke og Holen. Statnett har også sendt en tilleggssøknad som innebærer riving av 3,5 km av Brokkeledningen fra Brokke kraftstasjon til Bjørgedal. Et slikt tiltak vil gi miljømessige fordeler.

Den oppdaterte rapporten og tilleggssøknaden ble sendt på høring i begynnelsen av oktober. Departementet avholdt møter og befaring i Setesdalen 17. oktober. Kommunene, grunneierne og andre interesserte deltok og kom med sine synspunkter. Skriftlige kommentarer til den planlagte kraftledningen, den oppdaterte rapporten og tilleggssøknaden fra Statnett skulle sendes til NVE innen 12. desember. NVE vil oversende sin innstilling til departementet basert på alt materialet som er kommet inn.

I St.prp. nr. 19 (2000-2001) la Olje- og energidepartementet i samråd med Miljøverndepartementet fram en forvaltningsstrategi for spørsmål om miljø i kraftledningssaker. Stortinget sluttet seg til denne forvaltningsstrategien ved behandlingen av proposisjonen, jf. Innst. S. nr. 67 (2000-2001).

Jeg håper representanten Andersen har forståelse for at jeg ikke kan komme med min vurdering av kablingsspørsmålet nå. Den vurderingen vil jeg foreta når departementet har mottatt innstillingen fra NVE og klagesaken skal få sin avsluttende behandling.