Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:346 (2006-2007)
Innlevert: 13.12.2006
Sendt: 13.12.2006
Besvart: 19.12.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Jeg viser til mitt spørsmål av 4. desember 2006 og statsrådens svar av 8. desember 2006 angående kreftsaken ved NTNU. Det er i ettertid blitt klart at statsråden ble orientert om saken i februar i år i forbindelse med en erstatningsutbetaling på 13 mill. kr til en av de skadelidte.
Hvilken presedens er det for at så store erstatninger utbetales uten at Stortinget er informert, hvilken budsjettpost er erstatningene utbetalt over, og hva er grunnen til at granskingen ikke ble iverksatt i februar, men først etter medieoppslag i desember?Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Representanten Eriksen Søreide viser til mitt svar til spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 294 vedrørende kreftsykdom hos tidligere ansatte og studenter ved NTNU, og stiller spørsmål om utbetaling av erstatninger og tidspunkt for granskingen i denne saken.

Erstatningen det vises til i spørsmålet, er utbetalt over budsjettkapittel 471 post 71 Statens erstatningsansvar. I statsbudsjettet for 2006 var det satt av 79,9 mill. kr på denne posten. Posten er en overslagsbevilgning, og det er ikke vanlig praksis at Stortinget informeres om enkeltutbetalinger.

Justisdepartementet er budsjettansvarlig for dette kapittelet, men det er det enkelte fagdepartement, eventuelt med bistand av Regjeringsadvokaten, som foretar en vurdering av sakens erstatningsrettslige sider og avgjør om staten skal inngå forlik. Etter retningslinjer gitt i rundskriv G-03/2006, skal Justisdepartementet orienteres når det kommer inn krav som utgjør 2 mill. kr eller mer. I den aktuelle saken ble dette gjort i brev av 13. februar 2006 fra Kunnskapsdepartementet til Justisdepartementet.

Departementet har siden 1999 inngått flere forlik i saken. Det er riktig at jeg i februar 2006 var inne i saken i forbindelse med sluttføringen av forhandlingene til det siste forliket. Det har de siste ukene bl.a. fra enkelte pårørende blitt stilt spørsmålstegn ved flere sider av håndteringen av denne saken, herunder departementets håndtering av erstatningssøksmålene. Jeg har derfor sett det som ønskelig å så raskt som mulig bringe klarhet i hvordan saken samlet sett har vært håndtert fra statens side. Slik jeg har redegjort for i tidligere brev, har jeg tatt initiativ til å nedsette en rådgivende medisinsk ekspertgruppe for å bistå departementet i å få klarhet i sakens samlede helsemessige omfang. Ekspertgruppen vil gi departementet kvalifiserte råd om videre oppfølging av sakens helsemessige sider.

Når det gjelder statens håndtering av saken, tar Regjeringen, som tidligere nevnt, sikte på å komme tilbake med nærmere mandat og sammensetning av et eget granskingsutvalg før jul.