Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:347 (2006-2007)
Innlevert: 13.12.2006
Sendt: 14.12.2006
Besvart: 21.12.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Deler statsråden samferdselsministerens oppfatning om at Regjeringens ambisjoner innen biodrivstoff er ikke-forpliktende, og ønsker statsråden å få fart på bruken av biodrivstoff gjennom et omsetningspåbud?

Begrunnelse

Klimaendringene kan få alvorlige konsekvenser for livet på jorden gjennom mer ekstremt vær, hyppigere naturkatastrofer og tørke. Bilkjøring er en av de største kildene til klimaforurensning i Norge. Biler kan imidlertid benytte biodrivstoff som ikke bidrar med klimaforurensning. I Regjeringens Soria Moria-erklæring heter det at "Regjeringen vil igangsette et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff i tråd med EU-direktiv 2003/30/EF". EU-direktivet legger opp til en målsetting om 5,75 pst. biodrivstoff innen 2010. I Stortinget den 1. mars 2006 svarte samferdselsminister Liv Signe Navarsete på spørsmål fra undertegnede om at hun anså målsettingene i det omtalte EU-direktivet som ikke-forpliktende.
Regjeringen Bondevik II igangsatte arbeidet med å utrede et omsetningspåbud for biodrivstoff. Dette arbeidet er nå ferdigstilt og er beskrevet i SFT-rapporten "Vikemidler for økt bruk av biodrivstoff i Norge". SFT anbefaler et omsetningspåbud for biodrivstoff som et virkemiddel i klimapolitikken og har utarbeidet et konkret forslag implementert gjennom produktforskriften. Produktforskriften ligger under miljøverndepartementets ansvarsområde.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: EUs direktiv om biodrivstoff ble vedtatt i 2003. Direktivet inneholder en forpliktelse for medlemslandene til å treffe nødvendige tiltak for å sikre at det senest fra 30. desember 2005 skal være en omtrentlig minimumsandel på 2 pst. biodrivstoff av det totale drivstoffet (bensin og diesel) som selges i hvert land. Denne andelen skal deretter økes med 0,75 pst. pr. år til 5,75 pst. innen utgangen av 2010.

EU-direktivet har i Norge blitt vurdert som ikke EØS-relevant. Vi er derfor ikke bundet av det. Det følger imidlertid av Soria Moria-erklæringen at Regjeringen vil igangsette et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff i tråd med EU-direktivet.

Regjeringen arbeider med virkemidler som skal resultere i at biodrivstoff blir et mer tilgjengelig alternativ. Nåværende regjering har sørget for fritak for CO2-avgift for andel bioetanol i bensin fra 2007. Det vil heller ikke bli ilagt særavgifter for drivstoff der etanol utgjør hovedbestanddelen (E 85). Regjeringen vurderer å komme tilbake til et omsetningskrav for biodrivstoff i tråd med anbefalingene i rapport fra SFT, jf. også St.prp. nr. 1 for budsjettåret 2007.