Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:350 (2006-2007)
Innlevert: 13.12.2006
Sendt: 14.12.2006
Besvart: 20.12.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Dersom en frivillig organisasjon skal gjøre større investeringer av allmennyttig betydning som f.eks. beredskapsbåter, hvordan vurderer da finansministeren spørsmålet om å frita disse for HK-avgift og merverdiavgift?

Begrunnelse

Gitt et prosjekt i en frivillig organisasjon med bygging av spesielt mobile rednings- og beredskapsbåter hvor målsettingen med prosjektet er å øke beredskapen og forebyggende aktiviteter på og ved sjøen. Båtene blir av en type som kan brukes hele året, og settes inn i de fleste typer av beredskapsutfordringer. Om prosjektet lykkes, vil kanskje så mange som 10 båter av denne typen anskaffes, og båttypen vil bli produsert i Norge i samarbeid med en norsk produsent. Båtene vil bemannes og brukes av frivillige mannskaper, og båtene kommer til å bli i den frivillige organisasjonen i minst 10, og kanskje mer enn 20 år. Alle økonomiske midler til disse spesialbygde båtene skal samles inn av frivillige. Spørsmålet er hvordan finansministeren stiller seg til å frita disse beredskapsbåtene for HK-avgift og merverdiavgift? For en slik frivillig organisasjon ville det hatt en økonomisk betydning i størrelsesorden på om lag 250 000 kr pr. båt.
Prisen for hver komplette beredskapsbåt av denne typen koster 1,1 mill. kr pr. stykke, inkludert avgifter, så avgiftsfritak mot f.eks. 10 års garanti mot salg ut av organisasjonen ville vært ett svært positivt bidrag til et engasjement for en tryggere kyst, og fartøyene vil kunne være en god bidragsyter også i forbindelse med forurensningsberedskapen.
Slik systemet fungerer i dag, har bedrifter mulighet til å trekke fra inngående merverdiavgift. Et slikt system finnes ikke for frivillige beredskapsorganisasjoner.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Merverdiavgift

Etter merverdiavgiftsloven skal det ikke beregnes merverdiavgift ved omsetning av skip bestemt for berging og redning. Vilkåret er at skipet er på minst 15 meter største lengde. Dette kravet samsvarer med plikten til registrering i skipsregisteret, og kom inn i loven ved innføringen av merverdiavgiften.

Det er riktig som du viser til at virksomheter registrert i avgiftsmanntallet har fradragsrett for inngående merverdiavgift. Merverdiavgiften er en generell avgift på forbruk av varer og tjenester. Et av grunnprinsippene i avgiftssystemet både i Norge og i andre land er at de virksomheter som må beregne merverdiavgift når de omsetter varer eller tjenester, også får fradrag for merverdiavgift på sine anskaffelser. Virksomheter, foreninger eller privatpersoner som ikke er avgiftspliktige, har derimot ikke en slik fradragsrett. For disse blir merverdiavgiften en endelig belastning.

Et fritak som antydet i spørsmålet her, vil innebære at en slipper å beregne utgående merverdiavgift (null-sats) av sin omsetning, samtidig som man har fradragsrett for inngående merverdiavgift på sine anskaffelser. Det vil si at staten indirekte, via merverdiavgiftssystemet, ved dette gir støtte til et konkret formål. Statens bidrag til formål som er ønskelig å støtte, bør først og fremst gis av midler som stilles til rådighet for formålet, og ikke indirekte i form av avgiftsfritak. Det vil være i strid med regelverket å gi slike fritak i et tilfelle som dette.

Et slikt fritak vil i tillegg kunne få konsekvenser også for sammenlignbare tilfeller hvor frivillige organisasjoner eller andre som ikke har fradragsrett ønsker fritak for merverdiavgift på sine anskaffelser.

Båtmotoravgift ("HK-avgift")

Båtmotorer som leveres til fartøy mv. registrert i skipsregisteret (med unntak av fritidsbåter) har i dag avgiftsfritak, jf. Stortingets vedtak om avgift på båtmotorer § 2 første ledd bokstav c nr. 4. Utover dette bør det generelt utvises forsiktighet med å etablere nye avgiftsfritak under særavgiftssystemet eksempelvis til ideelle formål. Jeg viser til tilsvarende hensyn som er nevnt under merverdiavgiften.