Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:351 (2006-2007)
Innlevert: 14.12.2006
Sendt: 14.12.2006
Besvart: 21.12.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Vil statsråden stille seg positiv til en statlig medvirkning til å markere 2013 med et nasjonalt Munch-jubileum?

Begrunnelse

Den 12. desember 2013 er det 150 år siden Edvard Munch ble født på gården Engelaug Østre i Løten kommune. På linje med Ibsen og Grieg, er Munch en av de største i norsk kulturarv, og som også har betydning og et stort publikum internasjonalt. I likhet med markeringen av Ibsen-året i 2006 og det kommende Grieg-jubileet i 2007, bør Norge også markere 150 års jubileet for Munchs fødsel. Den store interessen for Munchs verker viser at maleren er like aktuell i dag som i sin samtid.
Jeg viser i denne sammenheng til initiativet fra Løten kommune og Hedmark fylkeskommune som den 12. des. 2006 arrangerte en nasjonal Munch-konferanse med deltagelse fra nærmere femti personer fra ulike kulturinstitusjoner. Formålet med konferansen var å samle ulike fagmiljøer, institusjoner, organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner som har et forhold til Munch og hans arbeider, og som kan være aktuelle bidragsytere og samarbeidspartnere i et nasjonalt og internasjonalt jubileum i 2013. I organiseringen av et slikt arbeid, vil erfaringene fra Ibsen-året og Grieg-jubileet være viktig. Det bør derfor vurderes på hvilken måte staten kan bidra i forhold til organisering og økonomisk, slik at 150-årsjubileet for Edvard Munchs fødsel blir behørig markert så vel lokalt, regionalt, som nasjonalt og internasjonalt.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er selvsagt at 150-årsjubileet for Edvard Munchs fødsel i 2013 skal feires. Det er også selvsagt at staten skal bidra til markeringen av en kunstner som har en så enestående posisjon i både norsk og internasjonal kunsthistorie.

Når det i spørsmålets begrunnelse vises til sammenlignbare historiske personer som Henrik Ibsen og Edvard Grieg, er det viktig å presisere at markeringen av en billedkunstner i større grad naturlig vil måtte baseres på de fysiske kunstverk som vedkommende skapte. Derfor vil Oslo kommunes Munch-museum og det statlig finansierte Nasjonalmuseet for kunst måtte bli hovedaktørene i forberedelsen og gjennomføringen av et slikt jubileum.

Av dette følger at både Oslo kommune og staten må forutsettes å medvirke til et kvalitativt godt Munch-jubileum i 2013. Statens medvirkning må finne sted gjennom Nasjonalmuseet. Kultur- og kirkedepartementet bad ved brev datert 23. februar 2005 Nasjonalmuseet om å drøfte en tjenlig organisering av jubileet med Munch-museet og at andre relevante interessenter også blir kontaktet. I nevnte brev la departementet videre til grunn at en økonomisk medvirkning fra statens side vil måtte kanaliseres gjennom Nasjonalmuseet, og at museet kommer tilbake til dette i forbindelse med de årlige budsjettsøknader.

Dette jubileet ligger fortsatt noen år fram i tid. Jeg formoder at også Løten kommune, der Munch ble født i 1863, vil få nødvendig faglig hjelp fra de nevnte museene til å gjennomføre en høvelig lokal markering.