Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:355 (2006-2007)
Innlevert: 14.12.2006
Sendt: 14.12.2006
Besvart: 21.12.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden på nytt se på begrunnelsen for å nekte Frogn kommune å regulere steinfyllingen i Horgenkrysset ved E6 til næringsområde, og å gi sin tilslutning til kommunens søknad?

Begrunnelse

Det aktuelle området er en steinfylling etter utsprengningen av E6 gjennom Frogn.
Steinfyllingen ligger i selve Horgenkrysset og er meget vel egnet for etablering av næringsvirksomhet.
Stedet har bussholdeplass for atkomst til og fra Oslo, Ski og Ås. Det har avkjøring direkte fra E6 i sydgående retning, og på- og avkjøring i begge retninger via rundkjøringen nord for Nordbytunnelen.
Området har fra før utfyllingen status som LNF-område, hvilket Frogn kommune ønsker å endre til næring.
Den såkalte miljøsonen langs E6 synes malplassert i dette området.
De som eventuelt får sin arbeidsplass der vil ikke kunne se motorveien pga. beliggenheten hevet over E6, og bilistene vil ikke bli forstyrret av bebyggelse der. Dette næringsområdet kan skape arbeidsplasser for innbyggerne i Akershus, og dermed forhindre den stadig økende innpendlingen av arbeidsreisende til Oslo.
Frogn har daglig over 1 500 pendlere til Oslo og trenger sårt arealer for næringsutvikling.
Alternative arealer som vurderes i Frogn griper inn i store og sammenhengende grøntområder, som jeg er enige med Miljøverndepartementet i, er verneverdige.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet fikk oversendt innsigelsessaken vedrørende reguleringsplan for næringsområde Horgen i Frogn kommune fra fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev datert 22. februar 2006. Fylkesmannen anbefaler at departementet tar innsigelsen til følge.

Innsigelsen fra Statens vegvesen Region Øst er begrunnet i at reguleringsforslaget er i strid med statlige og regionale føringer og planer, blant annet rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, Akershus fylkesplan 2004-2007 og Follorådets intensjoner gjennom utviklingsavtale om areal- og samferdselsstrategier for Follo.

Det ble gjennomført møte og befaring i saken 24. april 2006 med bred deltakelse. I brev av 22. mai 2006 til Miljøverndepartementet har Samferdselsdepartementet anbefalt at innsigelsen fra Statens vegvesen Region Øst tas til følge.

Miljøverndepartementets avgjørelse i innsigelsessaken forelå 13. november 2006. I avgjørelsen ble det lagt vekt på at planlegging av nye arealer til næringsformål bør skje i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel og i tråd med nasjonale og viktige regionale interesser. Departementet viser til at rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er et statlig signal til kommuner og fylkeskommuner som gir føringer i forhold til deres planlegging, og at reguleringsplanen er i strid med retningslinjene.

Miljøverndepartementets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.