Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:357 (2006-2007)
Innlevert: 14.12.2006
Sendt: 14.12.2006
Besvart: 20.12.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Givere som pr. telefonen gav pengegaver til årets TV-aksjon fikk en tilleggsregning på 25 pst. av giverbeløpet i merverdiavgift til staten. 500 kr i merverdiavgift måtte giverne betale for å kunne gi 2000 kr til Leger uten grenser.
Synes finansministeren det er moralsk riktig at det beregnes merverdiavgift til staten på gaver som gis via telefon til veldedige formål, og vil finansministeren snarlig ta initiativ til å endre denne bestemmelsen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er enig i at det ville være urimelig om staten skulle få innbetalt merverdiavgift på de beløp som innringerne innbetaler i forbindelse med TV-aksjoner. Det er da også etablert et avgiftsfritak for innsamlingsaksjoner som benytter såkalt teletorgtjenester, jf. nærmere omtale i Ot.prp. nr. 82 (1992-93) Om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Fritaket skal sikre at de innsamlede pengene ubeskåret går til det veldedige formålet.

Som det framgår av proposisjonen, gjennomføres fritaket av tekniske og praktiske grunner slik at abonnentene blir beregnet merverdiavgift på ordinær måte. Leverandøren av de elektroniske kommunikasjonstjenestene kan imidlertid fritas fra å innbetale den merverdiavgift som er beregnet og belastet abonnenten, og merverdiavgiften kan dermed betales tilbake til aksjonen. Det er vilkår for fritak at det dreier seg om en innsamlingsaksjon til veldedige formål og at innringerne ikke mottar noen gjenytelse. Ordningen administreres av Skattedirektoratet.

Fritaket forutsetter søknad. Skatteetaten opplyser at de ikke kan se at de har mottatt søknad om fritak fra Leger uten grenser (eventuelt Telenor) i sakens anledning. Jeg legger til grunn at en søknad i ettertid vil bli behandlet i tråd med gjeldende retningslinjer. Forutsatt at vilkårene for fritak er til stede, vil det dermed kunne gis fritak for merverdiavgift på samme måte som ved de tidligere, årlige TV-innsamlingsaksjonene.