Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:358 (2006-2007)
Innlevert: 14.12.2006
Sendt: 15.12.2006
Besvart: 19.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål nr. 256 (2006-2007) og til statsrådens brev av 1. desember 2006 til transport- og kommunikasjonskomiteen. Fra disse svar og fra Vegdirektoratets svar til Sivilombudsmannen av 3. oktober 2006 fremkommer det at "manglende journalføring av e-post er et kjent problem i Statens vegvesen". Etaten har også i 2003 fått påtale fra Sivilombudsmannen for samme forhold.
Vil statsråden gjennom et grundigere svar enn det som ble gitt på spørsmål. nr. 256 redegjøre for hvilke tiltak statsråden vil gjennomføre for å sikre journalføring av e-post?

Begrunnelse

Bakgrunnen for nytt spørsmål om saken er at Sivilombudsmannen også i 2003 gav Vegdirektoratet klar kritikk for manglende journalføring av e-post.
Videre brev sendt fra Samferdselsdepartementet til transportkomiteen datert 1. desember 2006. Brevets innhold vedr. journalføring av e-post er ikke behandlet som sak i komiteen, jeg kan vanskelig se at komiteen kan gjøre det innenfor det regelverk som gjelder for komiteenes arbeid. Desto viktigere er det å spørsmål som stilles blir besvart grundig og opplysende.
Det gjenstår etter svar på spørsmål nr. 256 å få et klarere inntrykk av hvilke konkrete tiltak statsråden vil sørge for blir gjennomført slik at e-post til og fra Vegdirektoratet og direktoratets ulike avdelinger innenfor Statens vegvesen faktisk blir journalført. Dette er dels en generell utfordring fordi omfanget av e-post øker sterkt, dels en spesifikk utfordring for Vegdirektoratet med underavdelinger fordi samferdselssaker ofte er svært i fokus og mange har ofte meninger om slike saker. Derfor er det ekstra viktig at innspill og svar som går via e-post også kan "spores" via journalføring.
Jeg viser også til uttalelser nylig fra riksrevisor Jørgen Kosmo som sterkt understreker betydningen av at offentlige etater følger gjeldende lov- og regelverk og retter seg etter tilvisninger fra ulike tilsyns- og kontrollmyndigheter når dette IKKE gjøres.
Jeg går ut fra at statsråden deler denne oppfatning og forventer et mer omfattende og forpliktende svar om tiltak for å sikre journalføring av e-post i Vegdirektoratets avdelinger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I likhet med Vegdirektoratet synes jeg det er alvorlig at det forekommer at journalverdig e-post ikke blir registrert. Journalføring er avgjørende for å sikre innsyn og debatt om saker. Samtidig mener jeg det er forståelig at det dessverre kan skje en "glipp" med den sterkt økende bruk av e-post i henvendelser til offentlig forvaltning. Etter klagesaken fra 2003 iverksatte Vegdirektoratet en rekke tiltak for å sikre at etatens rutiner og retningslinjer for håndtering av e-post ble fulgt opp.

Jeg har tillit til opplysningene fra Vegdirektoratet om at Statens vegvesen arbeider kontinuerlig for å forbedre kunnskapen om journalføring hos de ansatte. For egen del vil jeg likevel følge opp temaet, først og fremst ved å ta manglende journalføring av e-post opp på kommende etatstyringsmøte med Vegdirektoratet.