Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:361 (2006-2007)
Innlevert: 15.12.2006
Sendt: 18.12.2006
Besvart: 04.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): På såkalte "øvrige riksveier" har veinettet i Vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane langt dårligere standard enn landsgjennomsnittet. Undersøkelsene er gjennomført av Statens vegvesen region Vest. Veivedlikehold som stopper ytterligere forfall er åpenbart ikke nok.
Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å få til en bedring i veistandarden på øvrige riksveier i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane innenfor en rimelig tidsperiode?

Begrunnelse

Der er i forslag til Transportplan 2007-2019 fra Vestlandsrådet (bestående av fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal) at denne undersøkelsen trekkes frem. Det er gjennomført tilstandsanalyser (TAV-analyser) der en foretar vurdering av i alt 15 ulike standardkriterier sett i forhold til veinormalen. Resultatet for de tre av Vestlandsrådets 4 deltakerfylker er nedslående; samlet er hele 63 pst. definert som "Nei-strekninger." Det er grunn til å anta at situasjonen ikke er bedre for det 4. fylket Møre og Romsdal.
Dette henger selvsagt også sammen med vedlikeholdssituasjonen.
Samlet er etterslepet i veivedlikehold på øvrige riksveier 2,5 mrd. kr for de fire Vestlandsfylkene. Dette utgjør 33 pst. av samlet etterslep i hele landet for et veinett (øvrige riksveier) som samlet utgjør 26 pst. av totalt veinett i kategorien "øvrige riksveier". Dette truer veikapitalen på Vestlandet. Eventuelle økninger i årlige samferdselsbudsjett vil selvsagt være viktig for å sikre og gjenoppbygge veikapitalen, men vil ikke alene kunne sikre at dette blir gjort. Det kreves åpenbart ekstraordinære tiltak for å bedre veistandarden på øvrige riksveier i de fire Vestlandsfylkene slik Vestlandsrådet i sitt planutkast også peker på.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: De fylkesfordelte planleggingsrammene til investeringer på øvrige riksveger i perioden 2006-2015 ble fastsatt ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. Med utgangspunkt i St.meld. nr. 24 (2003-2004) har Statens vegvesen utarbeidet handlingsprogram/planleggingsprogram for tiårsperioden, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006), som ligger til grunn for de årlige budsjettene. Jeg vil imidlertid understreke at de endelige prioriteringene skjer i de årlige budsjetter, bl.a. basert på oppdaterte oversikter over vegstandarden. I statsbudsjettet for 2007 ble kap. 1320 Statens vegvesen økt med 8,7 pst. eller om lag 1,2 mrd. kr i forhold til saldert budsjett 2006. Regjeringen økte innsatsen til vegvedlikehold med om lag 570 mill. kr eller drøye 25 pst. i forhold regjeringen Bondevik II sitt budsjettforslag for 2006. Vegvedlikeholdet er med dette økt ut over rammene som ble foreslått i Nasjonal transportplan (NTP). Også Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vil i 2007 oppleve en markert vekst i vegvedlikehold som følge av Regjeringens økte satsing. Arbeidet med revisjon av Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 pågår. Regjeringen vil legge fram sitt forslag i en egen stortingsmelding ved årsskiftet 2008/2009. De fylkesfordelte planleggingsrammene blir gjennomgått i dette arbeidet. Det samme gjelder innsatsen til drift og vedlikehold. Regjeringen vil legge vekt på at alle deler av landet skal sikres god vegstandard.