Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:363 (2006-2007)
Innlevert: 15.12.2006
Sendt: 18.12.2006
Besvart: 29.12.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden snarest mulig ta initiativ for å sikre den videre drift av Music Export Norway, slik at Music Export Norway kan fortsette sin virksomhet i minimum samme omfang som i dag?

Begrunnelse

I en artikkel i Dagbladet 15. desember 2006 henvises det til at Music Export Norway må halvere sitt budsjett fordi ordningen med statlig støtte fra Innovasjon Norge opphører.
I Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007) heter det: "Komiteen viser til at Music Export Norway, gjennom en treårig finansieringsavtale med Innovasjon Norge fra 2004, har arbeidet for promotering av norsk musikk i utlandet, et arbeid som har ført til økt interesse for norske musikere og artister internasjonalt. Komiteen ber Regjeringen vurdere om, og i hvilken form, den statlige støtten til Music Export Norway kan videreføres."
Undertegnede vil ytterligere understreke betydningen av det arbeidet som utføres av Music Export Norway, bl.a. i forbindelse med tildeling av reisestøtte og organisering av showcaser.
Videre er undertegnede godt kjent med at kulturministeren, i nært samarbeid med næringsministeren, er i gang med arbeidet med en handlingsplan for kultur og næring. Denne handlingsplanen er blitt utsatt en rekke ganger. Det er åpenbart at dette har ført til at Music Export Norway har kommet i skvis, bl.a. jf. den nevnte artikkelen i Dagbladet. Undertegnede mener derfor det er av avgjørende betydning at kulturministeren, i samarbeid med andre relevante statsråder, snarest mulig sikrer at Music Export Norway kan drives videre i minimum samme omfang som i dag, inntil handlingsplanen for kultur og næring foreligger.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Norge har mange gode musikere, orkestre, ensembler og andre musikkgrupper.

Det er en av Kultur- og kirkedepartementets oppgaver å bidra til at musikere og andre kunstnere gjennom tilskuddsordninger, driftsstøtte til virksomheter og gjennom ulike typer stipendordninger får gode vilkår for sin kunstneriske virksomhet. Dette gir en form for grunnfinansiering av norsk musikkliv som bidrar til høy kvalitet. Dette er en forutsetning for norsk musikkeksport.

Jeg er kjent med at Music Export Norway er i en vanskelig økonomisk situasjon og fikk i et møte 19. desember i år nærmere informasjon om situasjonen. På denne bakgrunn har jeg besluttet at Music Export Norway skal få et tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementer på 1 mill. kr for 2007.

Jeg vil også bidra til at det blir tatt initiativ til å samle representanter fra aktuelle organisasjoner, musikkbransjen og kunstnere for å drøfte hvordan en i framtida best kan legge til rette for å styrke norsk musikkeksport.