Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:364 (2006-2007)
Innlevert: 15.12.2006
Sendt: 18.12.2006
Besvart: 21.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Statens legemiddelverk (SLV) foreslår at angrepiller skal kunne selges fra bensinstasjoner og dagligvareforretninger. Dette vil føre til at dagens veiledning i forbindelse med innkjøp opphører, noe som vil ramme kvinnene som kjøper angrepillen. Vi leser i Dagbladet 14. desember at mange unge mener de har behov for veiledning i forbindelse med kjøp av angrepillen.
Hvordan vil statsråden sikre at de unge det gjelder blir hørt når det gjelder spørsmål om behovet for veiledning i den kommende beslutningsprosessen?

Begrunnelse

Statens legemiddelverk (SLV) har kommet med en evaluering av ordningen med å selge reseptfrie legemidler utenom apotek. Evalueringen er overlevert Helse- og omsorgsdepartementet. I denne kommer Legemiddelverket med en anbefaling om å åpne for at angrepillen i tillegg til smertestillende midler, nesesprayer, røykeavvenningsmidler skal kunne selges på bensinstasjoner og i dagligvarebutikker. Det hevdes fra SLV at angrepillen er sikker, og at tilgjengeligheten bør økes. Hensikten er å hindre uønskede svangerskap hos yngre kvinner. Til tross for at salget av angrepillen har steget med 30 pst. på tre år, har aborttallet holdt seg stabilt. Klinikk for seksuell opplysning oppgir at flere kvinner uten fast partner foretrekker å bruke angrepillen fremfor faste prevensjonsmidler. Flere bruker den dermed som prevensjonsmiddel. Å åpne for å selge angrepillen på bensinstasjon, og ikke bare på apotek, vil kunne oppfattes som et signal om at angrepillen er en enkel utvei etter ubeskyttet sex.
Jeg mener de unge jentene har behov for veiledning i forbindelse med kjøp av angrepillen. Denne pillen er et sterkt hormonmiddel som kan gi fysiske ettervirkninger. Vi kjenner heller ikke konsekvensene ved hyppig bruk. Dersom SLV mener tilgjengeligheten bør økes, vil det etter min mening være bedre at helsesøstere og jordmødre får anledning til å formidle angrepillen. De vil kunne gi den nødvendige veiledning i tillegg til annen prevensjonsveiledning.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Departementet har mottatt rapport fra Statens legemiddelverk med en evaluering av ordningen med salg av legemidler utenom apotek (LUA). Basert på denne evalueringen fremmer Legemiddelverket forslag til endringer av ordningen, herunder å inkludere nødprevensjon i legemiddelutvalget som kan selges utenom apotek.

Legemiddelverkets forslag er basert på faglige vurderinger. Når det gjelder nødprevensjon begrunner Statens legemiddelverk forslaget med at dette er et legemiddel som bør tas så raskt som mulig etter et ubeskyttet samleie. Det vises til at Sosial- og helsedirektoratet har understreket betydningen av å øke tilgjengeligheten ytterligere, blant annet i Nord-Norge hvor aborttallene er betydelig høyere enn ellers i landet, og hvor avstanden til apotek ofte er lang. Legemiddelverket viser videre til at nødprevensjon er et legemiddel med få bivirkninger, selv ved feilbruk og hyppig bruk, samt at det er viktig at unge kvinner får bedre mulighet til å unngå et abortinngrep som innebærer både psykisk og fysisk risiko.

Jeg har ennå ikke tatt stilling til den videre oppfølging av LUA-rapporten.

Det er forslag i rapporten som vil kreve forskriftsendringer. Forslag til forskriftsendringer må på høring. Det vil i denne sammenheng være naturlig også å høre forslag til revidert liste over hvilke preparater som skal tillates solgt utenfor apotek.