Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:367 (2006-2007)
Innlevert: 15.12.2006
Sendt: 18.12.2006
Besvart: 04.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Ønsker statsråden, i lys av Regjeringas satsing på nordområdene, å legge opp til økt konkurranse i anbud ved offentlig kjøp av flytjenester, og eventuelt hvordan ønsker statsråden å gjennomføre dette?

Begrunnelse

I mange tilfeller er det svært dyrt å reise internt i Nord-Norge med fly. Dette svekker konkurranseevnen til det lokale næringslivet i tillegg til at det er vanskelig for veldig mange å se seg råd til å reise innad i landsdelen med fly. Med store avstander og et stort fravær av andre offentlige transporttilbud som buss og tog, er det kun fly i tillegg til privatbil og i noen tilfeller båt som er alternativet. Dette bidrar til å svekke så vel sysselsetting som bosetting i distriktene.
For å opprettholde ruter som ellers ville ha vært ulønnsomme, kjøper samferdselsdepartementet inn flytjenester gjennom anbud. Rapporten "Målrettet bruk av konkurranseutsetting av persontransporttjenester i lokal kollektivtransport, jernbane og luftfart" slår fast at økt konkurranse i offentlige anbud innen transport kan gi en kostnadseffektivisering på 20-30 pst. Dette kan komme de reisende til gode gjennom lavere priser.
I forbindelse med Regjeringas lansering av nordområdestrategien uttalte samferdselsministeren at gode transporttjenester er nødvendig for å utvikle handel og økonomisk virksomhet. Statsråden varslet derfor at hun går inn for at samferdselsinfrastrukturen i nordområdene skal utvikles videre for blant annet å redusere kostnadene for folk og næringsliv.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er viktig å merke seg at det ikke er slik at konkurranse mellom flyselskapene om å få tildelt enerett til de ulike anbudsrutene i seg selv vil gi lavere priser for passasjerene. Slik systemet er i dag fastsettes de maksimale billettakstene av departementet og gjelder uavhengig av hvilken operatør som vinner det enkelte anbudet. Men dersom konkurranse om flyanbudsrutene gjør at tilskuddsbeløpene som staten må betale for å drive rutene går ned, vil det kunne gi rom innenfor bevilgningen til flytransport til å styrke tilbudet ved for eksempel å gjennomføre takstreduksjoner slik Regjeringen nå gjør i Nord-Troms og Finnmark, når Regjeringen reduserer maksimaltakstene med 20 pst.

Som virkemiddel for å legge til rette for et godt og landsdekkende flyrutetilbud, gir Samferdselsdepartementet tilskudd til drift av flyruter til og fra mange regionale flyplasser som ellers ikke ville hatt et slikt flyrutetilbud gjennom markedet, som i dag er åpent for flyselskap innen hele EU/EØS-området. Statens kjøp av flytransport skal bidra til stabil sysselsetting og bosetting i distriktene. Målet med kjøpet er å få et langsiktig, samfunnsøkonomisk effektivt og likeverdig lufttransporttilbud, med en god transportstandard som er til nytte for befolkningen og næringslivet, og som reduserer avstandsulemper og bidrar til velfungerende regioner.

Gjennom åpningen av luftfartsmarkedet på 1990-tallet ved bl.a. gjennomføringen av rådsforordning (EF) 2408/92 i norsk rett, jf. St.meld. nr. 69 (1992-93) Om rammevilkåra for luftfartsselskapenes virksomhet, er staten pålagt å bruke anbudskonkurranse for å fordele enerett til ruter som skal få slikt tilskudd. Samferdselsdepartementet har gjennomført anbud på regionale ruteflygninger fra 1996. Det er departementets erfaring at konkurransen om flere av rutene er liten, spesielt for ruter nord i landet. Til tross for utlysing i hele EU/EØS-området deltar svært få flyselskap fra andre land i Europa i konkurransen om å drive rutene, og departementet har så langt ikke fått inn anbud fra flyselskaper utenfor Skandinavia. At det dreier seg om relativt marginale ruter og krevende operative forhold kan være noen av årsakene til at ikke flere operatører har vist interesse for konkurransen. I denne sammenheng ser man klart at Norge er et marked i randen av Europa.

Så lenge vi skal ha et system der vi tildeler kontrakter for regional ruteflygning etter anbudskonkurranse, er vi avhengige av å ha en viss grad av konkurranse for å sikre at flyrutekjøpet skjer til markedspris. Jeg ser derfor også behov for at vi gjennom Samferdselsdepartementets anbudskonkurranser for drift av regionale flyruter styrker mulighetene for flere operatører til å kunne legge inn bud på de enkelte ruteområdene. En utfordring er å gjøre dette på måter som samtidig opprettholder det gode servicenivået. Nye anbudsutlysinger vil bli vurdert i rimelig tid før eksisterende kontrakter for ruteflygning løper ut. Departementet har normalt også en høringsrunde med lokale aktører før nye anbudskrav blir fastsatt. Jeg tar sikte på å foreta en evaluering av anbudssystemet før den neste store anbudsutlysingen for regionale flyruter i Norge som etter planen vil komme i 2008, gjeldende fra 1. april 2009.

Ved utlysing av nytt anbud for drift av ruter i Nord-Troms og Finnmark for perioden fra 1. april 2007 til 31. mars 2010, har Regjeringen besluttet å redusere maksimaltakstene med 20 pst. Dette er en viktig satsing på regionalrutene i nordområdene som vil kunne bidra til at flere får mulighet til å reise både internt i Nord-Norge og videre med kommersielle rutefly. Samferdselsdepartementet vil vurdere erfaringene fra denne maksimaltakstreduksjonen nøye.