Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:369 (2006-2007)
Innlevert: 18.12.2006
Sendt: 18.12.2006
Besvart: 22.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I juleferien holder fødeavdelingen ved Nordfjord sykehus stengt i 11 dager, til tross for at flere kvinner har termin i perioden. Starter fødselen, må den fødende bli kjørt i to-tre timer til Volda eller Førde uten jordmor i ambulansen.
Kan helseministeren garantere at tilbudet til de fødende i Nordfjord-regionen er trygt og forsvarlig i julen?

Begrunnelse

I Dagbladet tirsdag 12. desember betegner Nina Schmidt, leder i Den norske jordmorforening, situasjonen for fødende i Norge som uholdbar. Julestengingen av fødeavdelingen ved Nordfjord sykehus trekkes fram som et eksempel. Jordmorforeningen påpeker at utviklingen er stikk i strid med det Regjeringen lovte på Soria Moria. Der het det at Regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, og sikre nærhet til fødetilbud. Mange gravide føler nå utrygghet overfor en situasjon der de må reise langt rett før fødselen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I Nasjonal helseplan 2007-2010 legges det særskilt vekt på at det skal være en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg. I tråd med Soria Moria-erklæringen skal det opprettholdes et desentralisert sykehustilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned, og arbeidet med å bedre arbeidsdelingen mellom sykehusene skal videreføres. Det skal også sikres nærhet til fødetilbudet, og det legges opp til en desentralisert modell for svangerskaps- og fødselsomsorgen. Dette kommer jeg til å følge opp i styringsdialogen med de regionale helseforetakene.

Jeg er kjent med at Helse Førde HF stenger fødetilbudet ved Nordfjord sjukehus i julen. Det er viktig at den gravide får god informasjon om hvor hun skal føde, og at denne informasjonen gis så tidlig i svangerskapet som mulig, slik at hun i god tid før fødselen kan velge et annet sykehus som har kapasitet til å gi et godt og forsvarlig fødetilbud. Helse Førde har orientert meg om at det allerede i september ble sendt brev til fastleger og helsestasjoner i de kommunene som berøres, hvor de ble bedt om å varsle de gravide dette ville gjelde. Jeg er også informert om at Førde sentralsjukehus stiller rom til disposisjon til blivende foreldre som ønsker å reise til sykehuset i god tid.

Kvaliteten på svangerskaps- og fødselsomsorgen er sentralt for tryggheten kvinnene og deres familier opplever i en av livets mest sårbare situasjoner. Jeg vil i denne sammenheng vise til at Statens helsetilsyn gjennomførte et landsomfattende tilsyn i 2004, og som blant annet konkluderte med at Norge er et av verdens tryggeste land å føde i. Jeg er imidlertid også kjent med at vi har uløste utfordringer innen svangerskaps- og fødselsomsorgen. Dette tar jeg nå tak i, og vil arbeide med i tiden framover. Jeg har blant annet opprettet et nasjonalt senter for kvinnehelse ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF, som også skal arbeide med problemstillinger innen svangerskap og fødsel.

De regionale helseforetakene skal sørge for nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen i egen region. Dette innebærer blant annet at de gravide må sikres forsvarlige alternative tilbud, dersom det vurderes å stenge et fødetilbud. Jeg har tillit til at Helse Førde HF og Helse Vest RHF har vurdert det samlede fødetilbudet til de gravide i Helse Førdes opptaksområde som faglig forsvarlig, og at det gir nødvendig kvalitet og trygghet.