Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:371 (2006-2007)
Innlevert: 18.12.2006
Sendt: 18.12.2006
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 21.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): De forskjellige helseforetak håndterer tilbud om cochlea-implantat-operasjon nr. 2 forskjellig.
Hva vil statsråden gjøre for at pasienter får samme tilbud over hele landet?

Begrunnelse

Jeg har fått opplyst at Rikshospitalet fra 2007 skal tilby cochlea-implantat-operasjon nr. 2, ut fra hvor lang tid det er siden pasienten fikk den første cochlea-implantat-operasjonen. På Haukeland Universitetssykehus har de en helt annen praksis. Der får pasienter vite at sykehuset riktignok har anledning til å foreta operasjon nr. 2, men at de har fått føringer fra administrativt hold om at de ikke har lov å operere cochlea-implantat nr. 2 uten medisinske grunner. Derved får pasienter avslag. Det kan ikke være riktig å forskjellsbehandle pasienter på denne måten mellom ulike helseforetak.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmålet ble overført fra arbeids- og inkluderingsministeren.

Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 100 fra representanten Laila Dåvøy, hvor det er redegjort for hvilke pasienter som defineres som rettighetspasienter etter pasientrettighetsloven § 2-1.

Som redegjort for i nevnte svar er det opp til det aktuelle RHF å vurdere rettighetsspørsmålet, dette gjelder også implantat nr. 2 for voksne. Fagmiljøene ved de aktuelle sykehusene har ikke vært definitive om behovet for implantat på begge ører for voksne, men anslo tidligere i år at mellom 5 og 10 pst. av voksne vil være kandidater for tosidig operasjon.

Nasjonalt kunnskapssenter har fått i oppdrag å bidra med faktakunnskap i forhold til behandlingseffekt og å gjøre en kost/nyttevurdering i forhold til prioriteringsforskriften og rett til nødvendig helsehjelp.

Rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har nylig blitt offentliggjort. Rapporten var ment å danne grunnlaget for mest mulig lik vurdering ved de tre sykehusene som i dag tilbyr cochlea-implantat til voksne.

Rapporten konkluderer med at det ikke finnes kunnskapsgrunnlag for å si noe om eventuelle forskjeller i effekt mellom ensidig eller tosidig cochlea-implantat pr. i dag.

Jeg vil be Sosial- og helsedirektoratet, i samarbeid med de regionale helseforetakene, å sammen se om det er mulig å komme fram til en mest mulig lik vurdering av hvilke voksne som bør være kandidater for tosidig cochlea-implantat.